လၢနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ထဲးထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်

တၢ်ထဲးကွံာ်ထုးကွံာ်တၢ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ကတီၢ်အီၤလၢဃုလါအဂီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ကစၢ်ဒီး ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကတဲသကိးဘၣ်ဃးကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.သမံသမိး သံကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီးနခၢၣ်စးလၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုးလီၤစှၤအယူာ်အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢပှၤအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်အစှၤကတၢၢ်

တၢ်ထုးလီၤစှၤအစှၤကတၢၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢစရီလၢအမ့ၢ်ပ့ၣ်စ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်လၢအဒ်သိးဒီးအီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤလံအီၤလၢ 50 မျးကယၤအဂီၢ်လၢ 2019-20 ဒီး 2020-21တၢ်ဟဲနုာ်အနံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤ မၤဘၣ်လိာ် တၢ်ဟါ မၢ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီၣ်ထွဲ

ပဒိၣ်အ JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအံၤမ့ၢ်တ့ၢ်တစိၢ်တလီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ထၢနုာ်လီၤမၤပှဲၤတခါလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဘၣ် ဒိဘၣ် ထံးဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကစၢ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်,ပှၤကူၣ်ကၤတၢ်ထဲတဂၤတဖၣ်ဒီးအဂၤတဖၣ်ပတံထီၣ်တ့ၢ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ် JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး တဖၣ်အဂီၢ်သ့လီၤ.တၢ်အံၤက ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူတၢ်မၤကစၢ်လၢအဒ့ၣ်ကမၢ်အိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢကိးလါ ဒဲးစုာ်စုာ်အဂီၢ်ခီဖျိ ATO န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်သြီနုာ်လီၤတ့ၢ်အသးလၢ JobKeeper တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအဂီၢ်သ့၀ဲဒၣ်ခီဖျိ Payment ATO အ Business Portal (မုၢ်၀ဲၤတၢ်နုာ်လီၤအကျဲစၢၤ), လၢအအိၣ်လၢ ATO online services (လီအဖီခိၣ်တၢ်မၤ စၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ)ခီဖျိတၢ် သူ၀ဲဒၣ် myGov, ဖဲနမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤကူၣ်ကၤတၢ်ထဲတဂၤနသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ခိတၢ်သွဲမ့ တမ့ၢ် BAS အခၢၣ်စးလၢအအိၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ် ပာ်ပနီၣ်တခါန့ၣ်သ့လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအလဲန့ၣ်လဲၤဘၣ်ဆူ www.ato.gov.au/JobKeeper တက့ၢ်.

JobMaker တၢ်ဒိးလဲတၢ်အခရဲဒံးခ်

JobMaker တၢ်ဒိးလဲတၢ်အခရဲဒံးခ် အတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤမ့ၢ်တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်သးအတၢ်မၤ တခါလၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ် မၤတဖၣ်လၢ အကဒိးလဲသးစၢ်ပှၤဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဆူညါလၢအသးနံၣ်အိၣ် ၁၆-၃၅ နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကစၢ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်မၤန့ၢ်သူ JobMaker တၢ်ဒိးလဲတၢ်အခရဲဒံးခ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လၢပှၤမၤတၢ် ဖိလၢအကြၢးဘၣ် တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဂၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးလဲ၀ဲဒၣ်ဖဲ ၇ သီလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀၂၀ ဒီး ၆ သီလါအီး ကထိဘၢၣ် ၂၀၂၁ နံၣ် အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်သ့လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit လၢဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

ပာ်ဃာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသနူပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးပှဲၤတၢ်တီတၢ်တြၢ်

ကွၢ်ဟုၣ်ဘၣ်တၢ်လီတၢ်၀့ၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအကျဲးစၢးကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်နၤလၢနကဟ့ၣ်လီၤစ့မ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်နနီၢ် တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ပှၤလီတၢ်တဖၣ်ညီနုၢ်ကပာ်မၤအသးဒ်သိးအဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ကရၢကရိလၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်အပူၤ,အဒိ ဒ်သိးအီးစတြ့ လယါတၢ်ခိတၢ်သွဲအ၀ဲၤဒၢး (ATO) န့ၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်မ့ၢ် ATO အတၢ်ဆဲးကျိးနၤတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ် အတီဧါတခီ,တဘၣ်စံးဆၢတဂ့ၤ. နကိး၀ဲဒၣ် ATO တၢ်လီတၢ်၀့ၤအလီကျိၤ လၢအမ့ၢ် သ့၀ဲဒၣ်မ့တမ့ၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.ato.gov.au/scams လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

ပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

Services Australia (တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအီးစတြ့လယါ)ဘၣ်တဘၣ်ကသ့မၤစၢၤနၤလၢကျိၣ်စ့တကပၤဖဲနမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ် Centrelink တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ဘၣ်. နမၤ၀ဲဒၣ် ပတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢနကစၢ်ဒၣ်နဲသ့လီၤ. နမၤန့ၢ်သူစ့ၢ်ကီးပှၤဂ့ၢ်၀ီအပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤသ့စ့ၢ်ကီး လီၤ. ဖဲနမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်တဂၤတခီ,ပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အတၢ်ဆီတလဲ အသးတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲမ့ၢ်လၢခိရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19)အဃိလီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကျိာ်တဘျုးကျိာ်အဂီၢ်လဲၤဘၣ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/covid19 အအိၣ်တက့ၢ်.