နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီးဟံၣ်ဒူၣ်ဃီဒူၣ်တဖၣ်

တၢ်ထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်ဆိစူပၢၣ်အဲနူ၀့ရှၢၣ်

ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒီးတစိၢ်တလီၢ်ပှၤအိၣ်ပှၤဆိးလၢထံကီၢ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်မၤလီအဖီခိၣ်တၢ်ပတံထီၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အစူပၢၣ်အဲနူ၀့ရှၢၣ်လၢစ့ဒီလၣ်၁၀,၀၀၀တချုးလါယူၤလံ၁သီ၂၀၂၀ခီဖျိ myGov န့ၣ်လီၤ. 

စးထီၣ်လါယူၤလံ၁သီ၂၀၂၀တုၤလီၤလၢ၂၄သီလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၀၂၀န့ၣ်,နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကမၤန့ၢ်အစ့ဆူညါဒီလၣ်၁၀,၀၀၀န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤန့ၢ်သူဆိနစူပၢၣ်ကမၤဘၣ်ဒိနစူပၢၣ်အတၢ်ထိၣ်ဃူဒီးဘၣ်တဘၣ်ကဒိဘၣ်မၤဟူးနခါဆူညါတၢ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤအတၢ်ဟဲနုာ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတချုးနပတံထီၣ် လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်ဆိ၀ဲဒၣ်နစူပၢၣ် အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဟံးန့ၢ်သူစူပၢၣ်လၢအဆိဖဲ www.ato.gov.au/coronavirus,မ့တမ့ၢ်ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ် ဒီးနကစၢ်အကျိာ်န့ၣ်,ကိးဘၣ်တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ(TIS National)လၢ ၁၂ ၁၄ ၅၀ န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထဲးထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်

တၢ်ထဲးကွံာ်ထုးကွံာ်တၢ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ကတီၢ်အီၤလၢဃုလါအဂီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ကစၢ်ဒီး ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကတဲသကိးဘၣ်ဃးကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.သမံသမိး သံကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီးနခၢၣ်စးလၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုးလီၤစှၤအယူာ်အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢပှၤအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်အစှၤကတၢၢ်

တၢ်ထုးလီၤစှၤအစှၤကတၢၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢစရီလၢအမ့ၢ်ပ့ၣ်စ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်လၢအဒ်သိးဒီးအီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤလံအီၤလၢ၅၀မျးကယၤအဂီၢ်လၢ ၂၀၁၉-၂၀ဒီး၂၀၂၀-၂၁တၢ်ဟဲနုာ်အနံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤ မၤဘၣ်လိာ်တၢ်ဟါ မၢ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်www.ato.gov.au/drawdown

ပာ်ဃာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသနူပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးပှဲၤတၢ်တီတၢ်တြၢ်

ပှၤအီးစတြ့လယါဖိတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပညိၣ်လီၤအီၤဃုာ်ဒီး COVID-19ဒီးတၢ်လံၣ်တၢ်လီလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒိၣ် ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနဘၣ်တၢ်ဆဲးကျိးနၤခီဖျိပှၤလီတၢ်တဂၤမ့တမ့ၢ်သးဒ့ဒီဘၣ်ဃးအံမ့လ်,တၢ်ကစီၣ်မ့တမ့ၢ်လီတဲစိတၢ်ကိးတခါအခါန့ၣ်သမံသမိးသံကွၢ်ဘၣ်ပှၤလၢညါတက့ၢ်. 

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.ato.gov.au/scams န့ၣ်တက့ၢ်. 

ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢနခိသွဲမ့တမ့ၢ်စူပၢၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တၢ်ဟုၣ်န့ၢ်အီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်သူအီၤလၢတအိၣ်ဒီးနတၢ်ပျဲဘၣ်န့ၣ်နကြၢး-

  • သမံသမိးဘၣ်န myGov အစရီဖဲနတၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးမၤလီၤတံၢ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  • ဆဲးကျိးဘၣ်ပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်က့ၢ်ပနီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢ ၁၈၀၀ ၄၆၇ ၀၃၃ လၢတၢ်ကမၤစၢၤဒီ သဒၢနခိသွဲအက့ၢ်ပနီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤမ့တမ့ၢ်မုၢ်၀ဲၤန့ၣ်တမၤတၢ်ဘၣ်ဘၣ်အခါလၢ www.ato.gov.au/tipoff သ့၀ဲဒၣ်စ့ၢ် ကီးလီၤ. 

​​​​​​

ပဒိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
တဖၣ်

ဖဲနမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်  Centrelink  တၢ်ဟ့ၣ်အလဲဒၣ်လဲာ် Services Australia (တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအီးစတြ့လ ယါ)အံၤဘၣ်တဘၣ်မၤစၢၤနၤလၢကျိၣ်စ့တကပၤကသ့၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်တခါအလီၢ် ခၢၣ်သးဘၣ်. နသူ၀ဲဒၣ်ပတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ တၢ်မၤဒၣ်ကစၢ် အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်သ့လီၤ. နမ့မ့ၢ်ပှၤလၢ အမၤန့ၢ်သူတ့ၢ်လံတၢ်တဂၤတခီ, ခီဖျိခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အဃိ ပတၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ် ဖံးတၢ်မၤအဖီခိၣ်တၢ်ဆီတလဲအသးအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါလၢကျိာ်အဂၤတဘျုးခါအဂီၢ်လဲၤဘၣ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/covid19