နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ဒီးဟံၣ်ဒူၣ်ဃီဒူၣ်တဖၣ်

တၢ်ထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်ဆိစူပၢၣ်အဲနူ၀့ရှၢၣ်

ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်မၤလီအဖီခိၣ်တၢ်ပတံထီၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အစူပၢၣ်အဲနူ၀့ရှၢၣ်လၢစ့ $10,000 တချုးလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် 31သီ 2020 ခီဖျိ myGov သ့၀ဲန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်မၤန့ၢ်သူဆိနစူပၢၣ်ကမၤဘၣ်ဒိနစူပၢၣ်အတၢ်ထိၣ်ဃူဒီးဘၣ်တဘၣ်ကဒိဘၣ်မၤဟူးနခါဆူညါတၢ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤအတၢ်ဟဲနုာ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတချုးနပတံထီၣ် လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်ဆိ၀ဲဒၣ်နစူပၢၣ် အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဟံးန့ၢ်သူစူပၢၣ်လၢအဆိဖဲ www.ato.gov.au/early-access,မ့တမ့ၢ်ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး ကတိၤတၢ် ဒီး ATO လၢနကစၢ်အကျိာ်န့ၣ်,ကိးဘၣ်တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ(TIS National)လၢ 13 14 50 န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထဲးထီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်

တၢ်ထဲးကွံာ်ထုးကွံာ်တၢ်ကဘၣ်တၢ်ပာ်ကတီၢ်အီၤလၢဃုလါအဂီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ဟံၣ်ကစၢ်ဒီး ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကတဲသကိးဘၣ်ဃးကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.သမံသမိး သံကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီးနခၢၣ်စးလၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပဒိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုးလီၤစှၤအယူာ်အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢပှၤအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်အစှၤကတၢၢ်

တၢ်ထုးလီၤစှၤအစှၤကတၢၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢစရီလၢအမ့ၢ်ပ့ၣ်စ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်လၢအဒ်သိးဒီးအီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤလံအီၤလၢ 50 မျးကယၤအဂီၢ်လၢ 2019-20 ဒီး 2020-21တၢ်ဟဲနုာ်အနံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤ မၤဘၣ်လိာ် တၢ်ဟါ မၢ်အဒိၣ်အမုၢ်လၢကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ

JobKeeper အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ်မုၢ်၀ဲၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်ဒီး COVID-19 ဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ်မုၢ်ခီဖျိတၢ်တၢ်မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးအတၢ်မၤဖိတဖၣ်အလါလဲ,ဒ်သိးဒီးပှၤအီးစတြ့လယါဖိတဖၣ်ဟံးဃာ်အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်မၤတ ဖၣ်ဒီးဒ်သိးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဟဲနုာ်ဆူညါကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နတၢ်မၤကစၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တိာ်ပာ်လၢအကဃ့ထီၣ် JobKeeper အခံနွံတဘျီအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤလၢနလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.ato.gov.au/jobkeeper

ပာ်ဃာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသနူပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒီးပှဲၤတၢ်တီတၢ်တြၢ်

ပှၤအီးစတြ့လယါဖိတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ပညိၣ်လီၤအီၤဃုာ်ဒီး COVID-19တၢ်လံၣ်တၢ်လီ ဒီးတၢ်လံၣ်တၢ်လီလၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ် အါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနဘၣ်တၢ်ဆဲးကျိးနၤခီဖျိပှၤလီတၢ်တဂၤမ့တမ့ၢ်သးဒ့ဒီဘၣ်ဃးအံမ့လ်,တၢ်ကစီၣ်မ့တမ့ၢ်လီတဲစိတၢ်ကိးတခါအခါန့ၣ်သမံသမိးသံကွၢ်ဘၣ်ပှၤလၢညါတက့ၢ်. 

ဖဲနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်မ့ၢ် ATO အတၢ်ဆဲးကျိးနၤန့ၣ်မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီ၀ဲဒၣ်ဧါန့ၣ်,တဘၣ်စံးဆၢတဂ့ၤ. ကိးဘၣ် ATO Scam Hotline (တၢ်လံၣ်တၢလီဂ့ၢ်၀ီအလီကျိၤ)လၢ 1800 008 540 မ့တမ့ၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.ato.gov.au/scams.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.ato.gov.au/scams န့ၣ်တက့ၢ်. 

ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤဟုၣ်န့ၢ်မ့တမ့ၢ်သူကမၣ်နက့ၢ်ပနီၣ်န့ၣ်,ပမၤစၢၤသ့၀ဲဒၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဟ့ၣ်တၢ်ခိတၢ်သွဲတဖၣ်ကသူၣ်ထီၣ်ကဒါအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ခိတၢ်သွဲအက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဖဲနတူၢ်ဘၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤမ့တမ့ၢ်မုၢ်၀ဲၤတခါခါမၤတၢ်တမ့ၢ်တတီခီဖျိ www.ato.gov.au/tipoff သ့၀ဲဒၣ်စ့ၢ် ကီးလီၤ. 

ပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

Services Australia (တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအီးစတြ့လယါ)ဘၣ်တဘၣ်ကသ့မၤစၢၤနၤလၢကျိၣ်စ့တကပၤဖဲနမ့ၢ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ် Centrelink တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ဘၣ်. နမၤ၀ဲဒၣ် ပတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်လၢနကစၢ်ဒၣ်နဲသ့လီၤ. နမၤန့ၢ်သူစ့ၢ်ကီးပှၤဂ့ၢ်၀ီအပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤသ့စ့ၢ်ကီး လီၤ. ဖဲနမ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပပှၤမၤန့ၢ်သူတၢ်တဂၤတခီ,ပတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အတၢ်ဆီတလဲ အသးတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲမ့ၢ်လၢခိရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19)အဃိလီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကျိာ်တဘျုးကျိာ်အဂီၢ်လဲၤဘၣ်ဆူ servicesaustralia.gov.au/covid19 အအိၣ်တက့ၢ်.