တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအပနီၣ်အဒိဒ်သိးတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ်,၀ံသးစူၤကိးဘၣ် 000 လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်လိၤကိၢ်
 • တၢ်ကူး
 • ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • ကသါထီၣ်ကသါလီၤတဘျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆါအပနီၣ်လၢအဂၤပာ်ဃုာ်နါအ့ၣ်ထံယွၤ,ခိၣ်သၣ်ဃံဆါ,ယုၢ်ညၣ်မ့တမ့ၢ်စုဆၢခီၣ်ဆၢဆါ,သးက
လဲာ်,အ့ၣ်လူ,ဘှိး,နါနၢတၢ်အစိသ့ဟါမၢ်,နါလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့ဆီတလဲအသး,အီၣ်တၢ်တဘဲဒီးလီၤဘှံးလီၤတီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢဘၣ်တဘၣ်နကအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အခါမၤန့ၢ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. 

နကိး၀ဲဒၣ် National Coronavirus Helpline လၢ 1800 020 080 လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်သ့လီၤ.  ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကတိၤကျိးထံလၢနကျိာ်အဂီၢ် အခါ,၀ံသးစူၤကိးဘၣ် 131 450 တက့ၢ်.

၀ဲၤကျိၤလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်Department of Health’s အပှာ်ယဲၤဘျးစဲ အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အါမံၤအါကလုာ်လၢကျိာ်လၢအအါန့ၢ်ဒံးအဲးကလံးကျိာ်အပူၤလၢအတၢ်ကမၤစၢၤပှၤလၢအကအိၣ်ဆိးပူၤဖျဲးဒီးမၤစှၤလီၤတၢ်လီၤပျံၤတဖၣ်လၢပှၤတ၀ၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ်ဆူညါန့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ www.sbs.com.au/language/coronavirus.

COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါ

ဖဲနဘံၣ်စၣ်မ့ၢ်တအိၣ်မ့တမ့ၢ်နဘံၣ်စၣ်တၢ်အိၣ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်နမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်အခါဒၣ်လဲာ်,နကဘၣ်လူၤပိာ်ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  ဖဲနတူၢ်ဘၣ်တမုာ်တလၤဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်,မ့ၢ်စၢ်၀ဲဒၣ်ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်အတွးတအိၣ်ဘၣ်,နကြၢးမၤန့ၢ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်မၤကွၢ်န့ၢ်တၢ်လၢနဂီၢ်ဒီးမၤကွၢ်ဘၣ်နသးလၢ COVID-19 အဂီၢ်တက့ၢ်.

ကွၢ်ဃုCOVID-19 ကလံၤကျိၤတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအခလံးနံး လၢအဘူးကတၢၢ်ဒီးနၤတဖျၢၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး

 • ထီဘိန့ၣ်မၤဘၣ်လုၢ်လၢ်တၢ်ကဆှဲကဆှီလၢအဂ့ၤ,သ့ကဆှီနစုတဖၣ်လၢအစဲးကီး၂၀အဂီၢ်ဃုာ်ဒီးဆးပၠၣ်ဒီးထံ,ကးဘၢနတၢ်ကူးတဖၣ်ဒီးဟးဆှဲးတၢ်ထိးဘၣ်နမဲာ်ချ့,နါစ့ၤဒီးထးခိၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.
 • ပၢၤဃာ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလၢအစှၤကတၢၢ်အိၣ် ၁.၅ မံထၢၣ်ဖဲအိၣ်လၢဟံၣ်အချၢအခါတက့ၢ်.
 • ဟးဆှဲးနီၢ်ခိအတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါဒ်သိးဒီးတၢ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ်,တၢ်ဖိးဟုလိာ်သးဒီးတၢ်နၢမူတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • မၤတၢ်ပလီၢ်ပဒီသးအဒိၣ်အအါဖဲနမ့ၢ်သူ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဟးဆှဲးပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဒီးကမျၢၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • မၤသ့ၣ်ညါသးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်-ထဲဒၣ်သူဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်နာ်အီၤသ့တဖၣ်ဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်.  ထုးန့ၢ် Coronavirus Australia လီတဲစိစိာ်စု အအဲးဖ်, ထုးနုာ်လီၤမံၤလၢ Coronavirus Australia WhatsApp အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒီးလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.australia.gov.au လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ် COVID-19 တၢ်ဆီၣ်ထွဲအလီကျိၤ

ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ် COVID-19  တၢ်ဆီၣ်ထွဲအလီကျိၤဒုးသ့ၣ်ညါဆီၣ်ထွဲဒီးဘျးစဲန့ၢ်၀ဲဒၣ် သးပှၢ်အီး စတြ့လယါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးပှၢ်တနီၤန့ၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသ့ညီညီဖိဒီး COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်အိၣ်ဘျးစဲအသးဒီးအ့ထၢၣ်နဲး န့ၣ်စှၤ၀ဲဒၣ်ဒီးလိၣ်ဘၣ်ကျိၤကွာ်လၢအကမၤန့ၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ် COVID-19 တၢ်ဆီၣ်ထွဲအလီကျိၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဆီၣ် ထွဲတဖၣ်လီၤ.

သးပှၢ်အီးစတြ့လယါတဖၣ်,အ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်,တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ကိးကလီၤတၢ်ဆူ 1800 171 866သ့၀ဲဒၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်-

 • မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအဘၣ်ဃးဒီး  COVID-19အတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်ဒီးအတၢ်ဒိ ဘၣ်မၤဟူးလၢအ၀ဲသ့ၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.
 • အိၣ်လီၤတဲာ်သယုၢ်သညိထဲတဂၤမ့တမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ
 • ကွၢ်ထွဲပှၤတဂၤဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမ့တမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤလၢကကတိၤတၢ်
 • လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်သးပှၢ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ
 • လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ်သူတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်မၤစၢၤလၢအသီတဖၣ်မ့တမ့ၢ်ပီးလီတၢ်သူတၢ်စွဲလၢအကါဒိၣ်ဒ်သိးဒီးတၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်
 • အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးအ၀ဲသ့ၣ်အကစၢ်အသး,အတံၤသကိးတဂၤမ့တမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးပ့ၤနီၣ်
 • အဲၣ်ဒိးရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်သမံသမိးမၤကွၢ်လၢအကစၢ်အဂီၢ်လၢထဲတဘျီမ့တမ့ၢ်လဲၤအသးဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်လၢပှၤအဂၤတဂၤအဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

သးပှၢ်အီးစတြ့လယါတဖၣ်,အ၀ဲသ့ၣ်အဘူးအတံၢ်,ပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အီၤတဖၣ်,တံၤသကိးတဖၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤဆီၣ်ထွဲတၢ်တဖၣ်ကိး 1800 171 866 သ့၀ဲဒၣ်စးထီၣ် ဂီၤ ၈.၃၀ - ဟါ ၆ နၣ်ရံၣ် AEST လၢမုၢ် ဆၣ်တုၤ မုၢ်ဖီဖးတဖၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံး