တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူညါတဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လံအီၤဆူပှၤကၠိဖိ,မိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤ ဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်ဖဲနမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ကမၤကဘှၢလီၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးလီၤ.