တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး

တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ပူၤဖျဲးအီးစတြ့လယါမၤအိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံတၢ် နဲၣ်လီၤလၢတၢ်ကဆီၣ်ထွဲမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးနီၢ်တဂၤစုာ် စုာ်တဖၣ်လၢတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အမူအဒါတဖၣ်လၢအအိၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်သိၣ်တၢ် သီတဖၣ်အဖီလာ်ဒီးကျိၤကျဲလၢတၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢ၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤ ပျံၤလၢ COVID-19 ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,လဲၤဘၣ်ဆူ swa.gov.au/coronavirus

တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံး