Amagara

Rokora abantu kandi ufashe kugabanura umuvuduko w’ugukwiragira kwa coronavirus muri Australia

GUMA I MUHIRA

 • Ntuve I muhira kiretse ari ngombwa, ata kundi kuntu na kumwe wogira.

 • Utegerezwa kwirinda kuva muhira ku kubera igikorwa ico ari co cose kitari ngombwa.

 • Ntutumire abantu bo mu muryango canke abagenzi I muhira I wawe.

 • Guma I muhira kiretse:

  • Ugiye ku kazi canke ugiye kw’ishuri (nimba udashobora kwigira canke gukorera muhira)

  • Ugiye kugura ibintu vya ngombwa nk’ivyo kurya (uce usubira muhira udatebaganye)

  • Ugiye mu myimenyerezo yawe bwite mu micungararo, uri wenyene canke uri kumwe n’uwundi muntu

  • Ugiye kubonana na muganga canke ugiye kuraba abarwaye ubitewe n’impuhwe.

 • Ibikorwa bijanye n’amagara y’abantu, amasoko abantu basumiramwo, amabanki, aho kunywa igitoro, ama posita hamwe n’abashikana ibintu mu mihira y’abantu  bizoguma vyuguruye.

GUMA MU MUTEKANO

 • Usabwe igihe cose kwubahiriza no kwama ugira isuku ryiza, karaba amaboko n’imiburiburi isekonda 20 ukoresheje isabuni n’amazi, ntukororere ku bantu, wirinde kwikora mu maso, ku zuru no ku munwa.

 • Ntiwegere abantu n’imiburiburi hagati y’umuntu n’uwundi habe imetero 1.5 igihe uri hanze y’i muhira.

 • Wirinde kuramukanya ukoresheje gukorana mu ntoki nko guhana kamashu, kuramukanya mukoranyeko, kugumbirana, kurwana mu nda hamwe no gusomana.

 • Koresha ubuhinga bwa none mu kugura no kurungika ibintu utarinze gukora ku mahera.

 • Ugomvye kuja mu rugendo genda mu gacerere kandi wirinde ahantu hari abantu benshi.

 • Menya neza ibiriko biraba – kandi ukoreshe inkuru ziva ku bemerewe gutanga izo nkuru. Voma Coronavirus Australia mobile phone app, wiyandikishe kuri Coronavirus Australia WhatsApp service, kandi uronderere kuri www.australia.gov.au inkuru za nyuma ziba zigezweho.

NTIWIGUNGE, GUMANA IMIGENDERANIRE N’ABANDI

 • Baza umuryango ingene umeze n’abagenzi biciye kuri telephone canke ku murongo w’ubuhinga ngurukanabumenyi.

 • Shira abashaje n’aboroshe kwandukirwa n’uwo mugera ivyo kurya n’ibindi bintu vya nkenerwa. Ivyo ubashiriye ubisige imbere y’umuryango.

 • Amashirahamwe akorana ikorabushake co kimwe n’amashirahamwe y’imfashanyo birashobora kuguma bikora bigakorera abantu igihe babakeneye cane.

Inkuru zerekeranye n’amagara

Mu bimenyetso vya coronavirus harimwo:

 • Ugushuha

 • Ugukorora

 • Kuvyimba mu muhogo

 • Uburuhe

 • Kubura impwemu

Iyo urwaye kandi ukibaza yuko wanduye coronavirus, rondera muganga agusuzume.

Ushobora guhamagara ku murongo w’igihugu ujejwe gufasha abanduye Coronavirus kugira ngo baguhe inkuru. Nimba ukeneye umuntu agufasha mu kugusobanurira mu rundi rurimi, hamagara kuri 131 450.

Nimba ufise ibimenyetso bikomeye nko guhema bibanje kugorana cane, hamagara kuri 000 kugira ngo bihute kuza kugufasha.

Igisata c’ubuhinga ngurukanabumenyi c’amagara y’abantu kirafise inkuru nyinshi mu ndimi zitandukanye hejuru y’Ikingereza  kugira ngo bafashe abantu ntibandure kandi bagabanye uburyo bwo kwandura mu kibano.