Kugirigwa nabi Muhira

Ibihe bigoye ntibikwiye kuba urwitwazo rw'ibihe bigoye i muhira mu rugo. Nimba wewe canke uwundi muntu uzi yashikiwe n'ukugirirwa nabi i muhira canke yakubakubwe, usabwe kubimenyesha 1800RESPECT (ubahiriza) kuri 1800 737 732 ku buntu, impanuro zo mu mpisho n'ugushigikira mu mpisho. Vyama biriho igihe cose ku bagabo no ku bagore. Urashobora gushigikira hifatikijwe umurongo ngurukanabumenyi kuri  http://www.1800respect.org.au/