ការអប់រំ

ជំនួយបន្ថែមកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់និស្សិត ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកផ្ដល់សេវាអប់រំ ក្នុងពេលយើងធ្វើឱ្យយឺតនៃការឆ្លងរាល
COVID-19។