បុគ្គល និងគ្រួសារ

ការបញ្ចេញប្រាក់សោធននិវត្តន៍មុន

បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានអាចដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ myGov ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ 10,000 ដុល្លានៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេនៅមុនថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។

ការចូលប្រើប្រាស់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍មុនរបស់អ្នក នឹងប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នក ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលពេលចូលនិវត្តន៍របស់អ្នកក្នុងពេលអនាគត។ សូមពិចារណាស្វែងរកឱវាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមុនពេលដាក់ពាក្យសុំបញ្ចេញប្រាក់សោធននិវត្តន៍មុន។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបញ្ចេញប្រាក់សោធននិវត្តន៍មុន នៅគេហទំព័រ www.ato.gov.au/early-access ឬនិយាយជាមួយ ATO ជាភាសារបស់អ្នក សូមហៅទូរសព្ទទៅ
សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែសរសេរ (TIS ថ្នាក់ជាតិ) តាមលេខ 13 14 50

គ្មានកាបណ្ដេញចេញទេ

ការបណ្ដេញចេញនឹងទុកព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋ និងដែនដីនានា។ ម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកជួលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យជជែកគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលខ្លី។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋ និងដែនដីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត។

ជម្រើសអត្រាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានជា
អប្បបរមាសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍

លក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានជាអប្បបរមាសម្រាប់គណនីផ្អែកលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ និងផលិតស្រដៀងគ្នា ត្រូវបានកាត់បន្ថយ 50% សម្រាប់ប្រាក់ចំណុលឆ្នាំ 2019-20 និងឆ្នាំ 2020-21 ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់សំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19,

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល www.ato.gov.au/drawdown

 ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ JobKeeper

ការបង់ប្រាក់ JobKeeper ជួយដល់អាជីវកម្មនានាដែលបានរងប៉ះពាល់ជាសំខាន់ដោយ COVID-19 ដោយការជួយដល់ចំណាយនៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់និយោជិតរបស់ពួកគេ ដូច្នេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនអាចរក្សាការងាររបស់ពួកគេ និងបន្តទទួលបានចំណូល។

និយោជករបស់អ្នកនឹងជូនដំណឹងអ្នក ប្រសិនបើពួកគេមានគោលបំណងទាមទារការបង់ប្រាក់ JobKeeper ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងជំនួសឱ្យអ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មាន សូមចូលមើល www.ato.gov.au/jobkeeper

បន្តរក្សាប្រព័ន្ធឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌

មានការកើនឡើងខ្លាំងក្នងការបោកបន្លំរឿង COVID-19 និងការឆបោកផ្សេងទៀតតម្រង់គោលដៅចំពោះប្រជាជនអូស្ត្រាលី។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានទាក់ទងដោយអ្នកឆបោក ឬមានការសង្ស័យលើ
អ៊ីមែល សារ SMS ឬការហៅទូរសព្ទ សូមពិនិត្យមើលជាមួយយើងជាដំបូងសិន។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មិនប្រាកដថាជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ ATO មានភាពត្រឹមត្រូវ ឬក៏អត់ នោះ
សួមកុំឆ្លើយតប។ សូមហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទអំពីការឆបោកតាមលេខ 1800 008 540 ឬចូលមើល www.ato.gov.au/scams

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាមានអ្នកណាម្នាក់បានលួច ឬប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញណរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រួ យើងអាចជួយអ្នកបាន។ យើងផ្ដល់ព័ត៌មាន ដំបូន្មាន និងជំនួយដើម្បីជួយដល់អ្នកបង់ពន្ធឱ្យបង្កើតនូវ
អត្តសញ្ញាណបង់ពន្ធរបស់ពយគេឡើងវិញ។

អ្នកក៏អាចប្រាប់យើងឱ្យដឹងផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ និងបុគ្គល ឬអាជីវកម្មណាមួយកំពុងធ្វើកិច្ចការមិនត្រឹមត្រូវនៅឯ www.ato.gov.au/tipoff

ការបង់ប្រាក់ និងសេវារដ្ឋាភិបាល

Services Australia ប្រហែលជាអាចជួយអ្នកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាន បើទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានការបង់ប្រាក់ Centrelink នៅឡើយក៏ដោយ។ អ្នកមិនត្រូវការទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ជម្រើសសេវាធ្វើដោយខ្លួនឯង។ អ្នកក៏អាចចូលប្រើប្រាស់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរួចហើយ នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនចំពោះការបង់ប្រាក់ និងសេវាកម្មរបស់យើងអាស្រ័យដោយវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)។ សម្រាប់ព័ត៌មានជាភាសាមួយចំនួន សូមទៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/covid19