អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ក្នុងគ្រាលំបាកកុំធ្វើជាដោះសារធ្វើឱ្យមានគ្រាកាន់តែលំបាកថែមទៀតនៅផ្ទះ។ ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវរងប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬការរំលោភបំពាន សូមទាក់ទង 1800RESPECT តាមលេខ 1800 737 732 ដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីទទួលបានដំបូន្មាន និងជំនួយមានលក្ខណៈសម្ងាត់។ មានគ្រប់ពេល សម្រាប់ស្ត្រី និងបុរស។ ក៏មានជំនួយនៅតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរនៅឯ http://www.1800respect.org.au/