សម្រាប់បុគ្គល និងគ្រួសារនានា

គ្មានការបណ្ដេញចេញទេ

ការបណ្ដេញចេញនឹងទុកព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋ និងដែនដីនានា។  ម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកជួលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យជជែកគ្នាអំពី កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលខ្លី។  សូមពិនិត្យមើលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋ និងដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត។

ជម្រើសអត្រាប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានជា

អប្បបរមាសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍

លក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានជាអប្បបរមាសម្រាប់គណនីផ្អែកលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ និងផលិតស្រដៀងគ្នា ត្រូវបានកាត់បន្ថយ 50% សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ 2019-20 និងឆ្នាំ 2020-21 ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់សំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល www.ato.gov.au/drawdown

ការបង់ប្រាក់ JobKeeper

ការបង់ប្រាក់ JobKeeper របស់រដ្ឋាភិបាលគឺបានជាឧបត្ថម្ភធនបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អាជីវកម្មនានា ដែលបាន រងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)។

និយោជក អ្នកជំនួញទោល និងអង្គភាពដទៃទៀតដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន អាច បានដាក់ពាក្យសុំដើម្បីទទួល ការបង់ប្រាក់ JobKeeper សម្រាប់និយោជិករបស់ពួកគេដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។  ការបង់ប្រាក់នេះបានត្រូវបង់ឱ្យទៅនិយោជក់នៅចុងខែនីមួយៗដោយ ATO។

អាជីវកម្មនានាបានអាចចុះឈ្មោះដើម្បីបានការបង់ប្រាក់សម្រាប់ JobKeeper តាមរយៈ ច្រកចូលបណ្ដាញអាជីវកម្ម របស់ ATO នៅក្នង សេវានៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ ATO ដោយប្រើ myGov ប្រសិនបើពួកគេធ្លាប់ជាអ្នកជំនួញទោល ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារពន្ធដែលបាន ចុះបញ្ជី ឬភ្នាក់ងារ BAS។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់ JobKeeper សូមចូលទៅ www.ato.gov.au/JobKeeper

ឥណទានជួល JobMaker (JobMaker Hiring Credit)

គម្រោងឥណទានជួល JobMaker (The JobMaker Hiring Credit scheme) គឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អាជីវកម្មនានាដើម្បីជួលអ្នកស្វែងរកការងារវ័យក្មេង បន្ថែមដែលមានអាយុ 16–35 ឆ្នាំ។

និយោជកដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន អាចចូលប្រើការបង់ប្រាក់ឥណទានជួល JobMaker (JobMaker Hiring Credit) សម្រាប់និយោជិកបន្ថែមម្នាក់ៗដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន ដែលពួកគេជួលចន្លោះថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020 និងថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021។

សូមមើល www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

បន្តរក្សាប្រព័ន្ធឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌

សូមប្រយ័ត្នចំពោះការបន្លំនានាដែលព្យាយាមបំភាន់អ្នកឱ្យបង់ប្រាក់ ឬផ្ដល់ឱ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ពួកអ្នកបន្លំជាញឹកញាប់ធ្វើពុតជាថាមកពីអង្គការដែលទុកចិត្ត ដូចជាការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលី (ATO)។ ប្រសិនបើអ្នកមានធ្លាប់មិនទុកចិត្តថាជាទំនាក់ទំនងជាមួយ ATO ពិតឬអត់ សូមកុំឆ្លើយតប។ អ្នកអាចហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទបន្ទាប់រឿងបន្លំ ( ATO Scam Hotline) តាមលេខ 1800 008 540 ឬចូលមើល www.ato.gov.au/scams សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ការបង់ប្រាក់ និងសេវារដ្ឋាភិបាល

Services Australia ប្រហែលជាអាចជួយអ្នកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាន បើទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានការបង់ប្រាក់ Centrelink នៅឡើយក៏ដោយ។  អ្នកមិនត្រូវការទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាទេ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ជម្រើសសេវាធ្វើដោយខ្លួនឯងរបស់យើងបាន។  អ្នកក៏អាចចូលប្រើប្រាស់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចផងដែរ។  ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរួចហើយ នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនចំពោះការបង់ប្រាក់ និងសេវាកម្មរបស់យើង អាស្រ័យដោយវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាមួយចំនួន សូមចូលទៅ servicesaustralia.gov.au/covid19