សុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ

Safe Work Australia បានរៀបចំការណែនាំដើម្បីជួយគាំទ្រដល់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលនានាឱ្យយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្រោមច្បាប់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ និងរបៀបដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយ COVID-19។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ គេហទំព័រ swa.gov.au/coronavirus

ក្រដាសព័ត៌មាន