វ៉ាក់សាំង COVID-19

ការមានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជួយការពារអ្នក ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់អ្នកពីវីរុសកូរ៉ូណា។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងមិនគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាអ្នកមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី ឬអ្នករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដោយ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្សដែលមិនមានកាត Medicare ភ្ញៀវទេសចរបរទេស និស្សិតអន្តរជាតិ ពលករចំណាកស្រុក និងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន។

សម្រាប់ព័ត៌មានសុខភាពបន្ថែមជាភាសារបស់អ្នក សូមចូលមើល៖  https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

ក្រដាសព័ត៌មាន