វ៉ាក់សាំង COVID-19

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ ការធ្វើដូចនេះគឺស្របតាមដំបូន្មានសុខភាព។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី រួមមាន៖

  • អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលី
  • អ្នកទស្សនាបរទេស
  • និស្សិតអន្តរជាតិ
  • បុគ្គលិកធ្វើការជាជនអន្តោប្រវេសន៍
  • អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន និង
  • មនុស្សដែលមិនមានទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវ។

នៅពេលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ ព័ត៌មានអំពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ឬស្ថានភាពសញ្ជាតិរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានប្រមូលទេ។

អ្នកមិនត្រូវការមានសិទ្ធិទទួលបាន ឬចុះឈ្មោះជាមួយ Medicare ដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ។ ដើម្បីរកមើលគ្លីនិកដែលអ្នកមិនត្រូវការកាត Medicare សូមប្រើប្រាស់ COVID-19 Vaccine Eligibility Checker

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាភាសារបស់អ្នក សូមចូលមើល COVID-19 vaccine information in your language

#BBD0E0 »

ក្រដាសព័ត៌មាន