ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ຄອບຄົວ

ເວລາທີ່ຍາກລຳບາກບໍ່ໄດ້ແກ້ຕົວເວລາທີ່ຍາກກວ່າຢູ່ໃນເຮືອນ. ຖ້າທ່ານ ຫລື ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ທ່ານຮູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດ, ຈົງຕິດຕໍ່ 1800RESPECT ຕາມເບີ 1800 737 732  ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ແລະ ການອູ້ມຊູແບບເປັນຄວາມລັບໂດຍບໍ່ເສັຍຄ່າ. ມີໃຫ້ທຸກເວລາ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ນອການອູ້ມຊູ ທາງ ອອນໄລນ໌ ກໍຍັງມີໃຫ້ ຢູ່ທີ່ http://www.1800respect.org.au/