За поединци и домаќинства

Без присилно иселување

Владите на државите и териториите ќе го „замрзнат“ присилното иселување за период од шест месеци. Сопствениците на куќа/стан и станарите се поттикнуваат да преговараат за краткорочни договори. За повеќе детали проверете кај владата на вашата држава или територија.

Опции за минимална стапка на повлекување за пензионери

Условот за минимално повлекување (minimum drawdown requirement) за пензии врз основа на сметка (account based pensions) и слични производи е намален за 50% за годините на приход (income years) 2019-20 и 2020-21, како помош за ублажување на значајните загуби на финансиските пазари како последица на пандемијата на КОВИД-19.

За повеќе информации, видете на www.ato.gov.au/drawdown

Исплата JobKeeper

Владината исплата JobKeeper беше привремена субвенција за бизнисите на кои коронавирусот (КОВИД-19) имаше значително влијание.

Работодавците, самостојните бизнисмени и други ентитети кои ги исполнуваа условите, можеа да побараат да добиваат исплати JobKeeper за нивните вработени кои ги исполнуваат условите. АТО им ги исплатуваше на работодавците наназад секој месец.

Бизнисите можеа да се регистрираат за исплати JobKeeper на Business Portal на АТО, на ATO online services со користење на myGov ако беа самостоен бизнис (sole trader) или преку регистриран даночен или ВАЅ агент.

За информации за исплатата JobKeeper видете на www.ato.gov.au/JobKeeper.

Кредит за вработување JobMaker

Програмата Кредит за вработување JobMaker (JobMaker Hiring Credit) е поттикнување на бизнисите да вработат дополнителни лица кои бараат работа, на возраст од 16 до 35 години.

Работодавците кои ги исполнуваат условите може да ги добијат исплатите JobMaker Hiring Credit за секој дополнителен вработен кој ги исполнува условите, кого го вработиле меѓу 7 октомври 2020 и 6 октомври 2021.

За повеќе информации видете на www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Одржување на системот безбеден и праведен

Внимавајте на измами со кои се обидуваат да ве прелажат да платите пари или да откривате ваши лични податоци.

Измамниците често лажно се претставуваат дека се од веродостојни организации, на пример од Австралиската даночна служба (ATO). Ако не сте сигурни дали комуникацијата со АТО е веродостојна, не одговарајте. Може да се јавите на линијата за спречување на измами ATO Scam Hotline на 1800 008 540 или да ја посетите веб-страницата www.ato.gov.au/scams за натамошни информации.

Владини исплати и услуги

Services Australia може финансиски да ви помогне дури иако уште не добивате исплата од Centrelink. Не треба да одите во центар за услуги. Може да ги користите нашите услуги за самопослужување. Исто така може да имате пристап до социјален работник. Ако веќе сте корисник, поради коронавирусот (КОВИД) има промени на нашите исплати и услуги. За повеќе информации на низа јазици видете на servicesaustralia.gov.au/covid19