വിവർത്തന സേവനങ്ങൾ

യാന്ത്രിക വിവർത്തന സേവനങ്ങളുടെയും NAATI അംഗീകൃത വിവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു സംയോജനമാണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

NAATI അംഗീകൃത വിവർത്തനം

മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഈ സൈറ്റിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ‌ NAATI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവർത്തകരാണ്‌ വിവർ‌ത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരം പേജ് ഫൂട്ടറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ വസ്‌തുതാ ഷീറ്റുകളും NAATI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവർത്തകരാണ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

യാന്ത്രിക വിവർത്തന സേവനങ്ങൾ

ഹോംപേജിനും മറ്റ് വ്യതിരിക്ത വെബ്‌സൈറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ യാന്ത്രിക വിവർത്തന സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.