အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု

ခက်ခဲသော အချိန်များအားဖြင့် အိမ်၌ ပို၍ခက်ခဲသည်ဟု ဆင်ခြေ မပေးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင် သို့မဟုတ် သင် သိရှိသည့် တစ်စုံတယောက်သည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် အိမ်တွင်း မတော်မတရားပြုမှု ပြုကျင့်ခံရလျှင် 1800RESPECT ဖုန်း 1800 737 732 ကို အခမဲ့ဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်စွာ လုပ်ပေးသည့် အကြံဉာဏ်နှင့် ပံ့ပိုးမှုအတွက် ခေါ်ပါ။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအတွက် အချိန်မရွေး ရရှိနိုင်သည်။ အွန်လိုင်း ပံ့ပိုးမှုကိုလည်း  http://www.1800respect.org.au/ တွင်ရရှိနိုင်သည်။