အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

Safe Work Australia သည် စီးပွားလုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များအား အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဥပဒေများအရ မိမိတို့၏ အလုပ်တာဝန်များကို နားလည်စေရန်နှင့်  COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် အန္တရာယ်များကို မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲရန် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် လမ်းညွှန်ကို ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များကို  swa.gov.au/coronavirus တွင်ကြည့်ပါ

အချက်အလက်စာစောင်များ