စီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေး ပံ့ပိုးမှု

စီးပွားလုပ်ငန်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ခန့်မှန်းခြေရသုံးငွေစာရင်း ၂၀၂၁/၂၂၊ ငွေကြေးအထောက်အပံ့နှင့် အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။