လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

COVID-19 ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေစဥ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းအား ဘေးကင်း လုံခြုံနေစေရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ