ਕਾਰੋਬਾਰ

JobKeeper ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ (ਸਬਸਿਡੀ) ਹੈ।

ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸਤੇ JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ATO ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ATO ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ JobKeeper ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ myGov ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ATO ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸ ਜਾਂ BAS ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ATO ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ JobKeeper ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ www.ato.gov.au/JobKeeper ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ

ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ (NFP) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 20,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀਜ਼)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਦਾਨ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦੇ ਕੇ 21,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਨਵੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ SME ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ SME ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਛੋਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਧਾਰ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਿੲਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 715 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ-ਹਾਊਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਵੀ 15-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: