Dla przedsiębiorstw

Przedłużenie terminu dla płatności JobKeeper

Płatność JobKeeper, która początkowo miała zostać wstrzymana w dniu 27 września 2020 r., będzie w dalszym ciągu udostępniona kwalifikującym się biznesom (w tym osobom samozatrudnionym) i organizacjom non-profit do dnia 28 marca 2021 r.

Streszczenie nadchodzących zmian można znaleźć na stronie treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Płatność JobKeeper

Płatność JobKeeper rządu australijskiego to tymczasowa dotacja dla przedsiębiorstw silnie dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19).

Kwalifikujący się pracodawcy, podmioty jednoosobowe i inne podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o płatność JobKeeper dla swoich kwalifikujących się pracowników. Wypłaty te są uiszczane przez ATO z dołu na ręce pracodawcy.

Biznesy mogą występować o płatności JobKeeper w portalu ATO Business Portal, a podmioty jednoosobowe w ATO online services przy użyciu myGov. Można też skorzystać z usług zarejestrowanego doradcy podatkowego lub doradcy BAS.

Po informacje na temat obecnych płatności JobKeeper i pomocy udzielanej przez ATO odwiedź stronę www.ato.gov.au/JobKeeper.

Zapewnienie przepływu pieniędzy na opłacanie rachunków i wypłatę pensji

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa i organizacje non-profit (NFP), które zatrudniają personel, otrzymają od 20 000 do 100 000 dolarów jako zastrzyk przepływu pieniędzy po złożeniu miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z działalności za okres od marca do września 2020 r.

Dalsze szczegóły tutaj:

Praktykanci i uczniowie zawodu

Rząd wspiera ciągłe szkolenie zawodowe wykwalifikowanej siły roboczej Australii i pomaga kwalifikującym się przedsiębiorstwom zatrudniać praktykantów i uczniów, oferując 50% subwencję dla zarobków do wysokości 21 000 dolarów.

Dalsze szczegóły tutaj:

Kredyt i pożyczki

Nowy program gwarantowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (Coronavirus SME Guarantee Scheme) oznacza, że możesz być w stanie uzyskać od uczestniczących w programie kredytodawców dodatkową pożyczkę na cele przetrwania w nadchodzących miesiącach.

Rząd dostarczy gwarancji dla 50% wartości pożyczki na cele kapitału obrotowego dłużnikom małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do nowych, niezabezpieczonych pożyczek.

Rząd zwalnia również kredytodawców z obowiązku odpowiedzialnego przyznawania kredytów istniejącym klientom zaliczającym się do kategorii małych przedsiębiorstw.

To zwolnienie ważne jest na okres sześciu miesięcy i ma zastosowanie do wszelkich kredytów komercyjnych, w tym do nowych kredytów, podwyższenia limitu kredytowego oraz zmian i restrukturyzacji kredytu.

Wsparcie dla regionów i sektorów gospodarki

Rząd przeznaczył miliard dolarów na wsparcie dla społeczności lokalnych, regionów i typów przemysłu najbardziej dotkniętych wybuchem epidemii koronawirusa. Fundusze te dostępne będą w czasie trwania epidemii i w okresie powracania do normy. Dodatkowo, rząd wspiera nasz przemysł lotniczy w ramach pakietu dostępnego do sumy 715 milionów dolarów.

Plan JobMaker dla środków tymczasowych wspierania przedsiębiorczości

W ramach budżetu na rok 2020–21 rząd wprowadza szereg środków mających na celu wspieranie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa (COVID-19).

Środki takie to m.in. dostęp do ulg podatkowych, potrąceń oraz amortyzacji środków trwałych przy składaniu zeznania podatkowego. Środki te pomogą przedsiębiorstwom przetrzymać ekonomiczne skutki COVID-19 w latach finansowych 2020–21 i 2021–22.

Wśród środków tych znajdują się:

  • JobMaker - bodziec dla zatrudniania
  • Tymczasowe odpisywanie w pełni od podatku środków trwałych (full expensing)
  • Przenoszenie strat na okresy uprzednie
  • Wspieranie wysiłków inwestycyjnych przedsiębiorstw - przyśpieszona amortyzacja
  • Natychmiastowy odpis aktywów
  • Podwyższenie progu wysokości obrotów dla małych przedsiębiorstw

Po dalsze informacje udaj się na stronę ato.gov.au/JobMakermeasures