Przedsiębiorstwa

Przedłużenie terminu dla płatności JobKeeper

Płatność JobKeeper, która początkowo miała zostać wstrzymana w dniu 27 września 2020 r., będzie w dalszym ciągu dostępna dla kwalifikujących się biznesów (w tym dla osób samozatrudnionych) i organizacji non-profit do dnia 28 marca 2021 r.

Streszczenie nadchodzących zmian można znaleźć na stronie treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

Płatność JobKeeper 

Płatność JobKeeper rządu australijskiego to tymczasowa dotacja dla przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19).

Kwalifikujący się pracodawcy, podmioty jednoosobowe i inne podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o płatność JobKeeper dla swoich kwalifikujących się pracowników. Wypłaty te są przez ATO uiszczane z dołu na ręce pracodawcy.

Biznesy mogą występować o płatności JobKeeper w portalu ATO Business Portal, a podmioty jednoosobowe w ATO online services przy użyciu myGov. Można też skorzystać z usług zarejestrowanego doradcy podatkowego lub doradcy BAS.

Po informacje na temat obecnych płatności JobKeeper i pomocy udzielanej przez ATO odwiedź stronę www.ato.gov.au/JobKeeper.

Zapewnienie przepływu pieniędzy na opłacanie rachunków i wypłatę pensji 

Kwalifikujące się przedsiębiorstwa i organizacje non-profit (NFP), które zatrudniają personel, otrzymają od 20 000 do 100 000 dolarów jako zastrzyk przepływu pieniędzy po złożeniu sprawozdań z działalności za okres do III kwartału lub do miesiąca września 2020 r.

Dalsze szczegóły tutaj: 

Praktykanci i uczniowie zawodu 

Rząd wspiera ciągłe szkolenie zawodowe wykwalifikowanej siły roboczej Australii i pomaga kwalifikującym się przedsiębiorstwom zatrudniać praktykantów i uczniów, oferując 50% subwencję zarobków do wysokości 21 000 dolarów. 

Dalsze szczegóły tutaj: 

Kredyt i pożyczki 

Nowy program gwarantowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (Coronavirus SME Guarantee Scheme) oznacza, że możesz być w stanie uzyskać od uczestniczących w programie kredytodawców dodatkową pożyczkę na cele przetrwania w nadchodzących miesiącach. 

Rząd dostarczy gwarancji dla 50% wartości pożyczki na cele kapitału obrotowego dłużnikom małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do nowych, niezabezpieczonych pożyczek. 

Rząd zwalnia również kredytodawców z obowiązku odpowiedzialnego przyznawania kredytów istniejącym klientom zaliczającym się do kategorii małych przedsiębiorstw. 

To zwolnienie ważne jest na okres sześciu miesięcy i ma zastosowanie do wszelkich kredytów komercyjnych, w tym do nowych kredytów, podwyższenia limitu kredytowego oraz zmian i restrukturyzacji kredytu. 

Wsparcie dla regionów i sektorów gospodarki 

Rząd przeznaczył miliard dolarów na wsparcie dla społeczności lokalnych, regionów i typów przemysłu najbardziej dotkniętych wybuchem epidemii koronawirusa. Fundusze te dostępne będą w czasie trwania epidemii i w okresie powracania do normy. Dodatkowo, rząd wspiera nasz przemysł lotniczy w ramach pakietu dostępnego do sumy 715 milionów dolarów. 

Inwestycja w twój biznes 

Próg natychmiastowego odpisu aktywów został podwyższony z 30 000 dolarów do 150 000 dolarów dla przedsiębiorstw o łącznym rocznym obrocie nie przekraczającym 500 milionów dolarów. 

Niezależnie od tego, czy kupujesz nowe wyposażenie do magazynu, czy używany traktor, twój biznes może skorzystać z podwyższonej wartości natychmiastowego odpisu do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Przyśpieszona amortyzacja będzie też dostępna dla kwalifikujących się przedsiębiorstw w ramach 15-miesięcznej inicjatywy zachęt inwestycyjnych. 

Dalsze szczegóły tutaj: 

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation 

Patrz również: