Wizy i kontrola graniczna

Ograniczenia w podróżowaniu

Wprowadzony został zakaz podróżowania, zabraniający wjazdu do Australii osobom, które nie są obywatelami lub stałymi mieszkańcami Australii.

Osoby nie objęte tym zakazem to m.in. członkowie najbliższej rodziny obywateli lub stałych mieszkańców Australii, w tym współmałżonkowie, osoby nieletnie na utrzymaniu, opiekunowie prawni oraz partnerzy w konkubinacie. Po wjeździe do Australii każda powracająca osoba zobowiązana jest do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Informacje dla posiadaczy wiz na pobyt tymczasowy

Posiadacze wiz, którzy życzą sobie pozostać w Australii po wygaśnięciu ich obecnej wizy, muszą wystąpić o nową wizę. Posiadacze wiz powinni zapoznać się z opcjami wiz, aby znaleźć właściwy w ich sytuacji typ wizy oraz sprawdzić, czy mogą się oni o taką wizę starać.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat ograniczeń w podróżowaniu i wiz, odwiedź stronę www.covid19.homeaffairs.gov.au