برای افراد و خانواده ها

اخراج کردن از خانه

دولت های ایالتی و قلمرو برای شش ماه اخراج  کردن ها را در حالت تعلیق در اورده اند. صاحبان خانه و کرایه نشینان تشویق میشوند در مورد توافق های کوتاه مدت صحبت کنند. برای معلومات بیشتر با دولت ایالتی یا قلمرو مربوطه خود تماس بگیرید.

حداقل انتخاب بازپرداخت برای متقاعدین

حداقل انتخاب بازپرداخت برای متقاعدین مبتنی بر حسابات و محصولات مشابه 50 درصد برای سالهای درآمد 2019-20 و 2020-21 کاهش یافته است تا با شما در کاهش ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه بیماری وبا COVID-19 کمک کند.

برای معلومات بیشتر به www.ato.gov.au/drawdown مراجعه کنید.

تادیات JobKeeper

تادیات Jobkeeper سبسیدی موقت دولت بود برای تجارتها که از ویروس کرونا (COVID-19) سخت تاثیر پذیر شده بودند.

کارفرمایان مستحق، مشاغل ازاد و سایر شرکتها برای دریافت تادیات JobKeeper برای کارمندان مستحق خویش درخواست داده میتوانستند. این برای کارفرمایان از طرف ATO ماهانه برای ماه گذشته پرداخت میشد. 

تجارتها میتوانند برای تادیات JobKeeper از طریق پورتال ATO و اگر شما شغل ازاد و یا از طریق Tax و BAS ایجنت بود از طریق خدمات انلاینی ATO با استفاده از myGov ثبت نام کنند.

برای کسب معلومات در باره پشتیبانی و حمایت JobKeeper از ATO به ادرس www.ato.gov.au/JobKeeper مراجعه کنید.

طرح استخدام و کریدت JobMaker

طرح استخدام کریدت JobMaker انگیزه ای برای تجارتها در استخدام اضافی جوانان جوینده کار در سنین 16 تا 35 سال است.

کارفرمایان مستحق میتوانند به استخدام و کریدت JobMaker برای هر کارمند اضافی مستحق  که از 7 اکتوبر 2020 تا 6 اکتوبر 2021 استخدام میکنند، دسترسی داشته باشند.

برای معلومات بیشتر به www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit مراجعه کنید.

مصئون و عادلانه نگهداشتن سیستم

فریبکاران که کوشش میکنند شما را فریب به پرداخت پول یا دادن معلومات شخصی تان میکنند مواظب انها باشید.

فریبکاران غالباً وانمود میکنند که از سازمانهای معتبری مانند اداره مالیات استرالیا (ATO) هستند. اگر شما در هر زمانی شک کردید از واقعیت رابطه که با ATO دارید، پاسخ ندهید. برای معلومات بیشتر شما میتوانید به ATO Scam Hotline به شماره تلیفون 1800 008 540 زنگ بزنید یا به ویب سایت www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

پرداخت و خدمات دولت

خدمات استرالیا (Services Australia) ممکن است بتواند از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر شما از Centrelink پرداخت دریافت نمیکنید. نیازی به مراجعه به مرکز خدمات نیست. میتوانید از گزینه های  خدمات خودی (self service) ما استفاده کنید. همچنین میتوانید به یک کارمند اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر مشتری  قبلی هستید، به دلیل استفاده از ویروس کرونا (COVID-19) تغییراتی در پرداخت ها و خدمات ما ایجاد شده است. برای کسب معلومات بیشتر در تعدادی از زبانها به servicesaustralia.gov.au/covid19 مراجعه کنید.