فرد و خانواده

دسترسی به تقاعدی پیشهنگام

افراد واجد شرایط میتوانند از طریق myGov بطور آنلاین درخواست کنند تا به حداعظم $10,000 از پول تقاعدی خود قبل از 31 دسمبر 2020 دسترسی داشته باشند.

دسترسی پیشهنگام به تقاعدی شما تاثیر بر پول تقاعدی شما در اینده میگذارد و ممکن است درآمد بازنشستگی آینده شما را تحت تأثیر قرار دهد. قبل از درخواست برای دسترسی پیشهنگام تقاعدی، به دنبال مشاوره مالی باشید.

در باره دسترسی پیشهنگام برای تقاعدی در www.ato.gov.au/early-access معلومات بیشتری دریافت کنید، یا اگر مایل به صحبت با ATO به لسان خود هستید، با دفتر خدمات ترجمانی (TIS National) به شماره 50 14 13 تماس بگیرید.

نه به اخراج کردن

دولت های ایالتی و قلمرو برای شش ماه اخراج  کردن ها را در حالت تعلیق در اورده اند. صاحبان خانه و کرایه نشینان تشویق میشوند در مورد توافق های کوتاه مدت صحبت کنند. برای معلومات بیشتر با دولت ایالتی یا قلمرو مربوطه خود تماس بگیرید.

حداقل انتخاب بازپرداخت برای متقاعدین

حداقل انتخاب بازپرداخت برای متقاعدین مبتنی بر حسابات و محصولات مشابه 50 درصد برای سالهای درآمد 2019-20 و 2020-21 کاهش یافته است تا با شما در کاهش ضررهای قابل توجه در بازارهای مالی در نتیجه بیماری وبا COVID-19 کمک کند.

برای معلومات بیشتر از www.ato.gov.au/drawdown دیدن کنید.

پرداخت JobKeeper

پرداخت شغل JobKeeper به کمک و پشتیبانی برای تجارتها در مصرف معاشات کارمندان شان که از COVID-19 تأثیرات قابل توجهِی برداشته، به این صورت بیشتر استرالیایی ها میتوانند شغل خود را حفظ کرده و به درآمد خود ادامه دهند.

کارفرمای شما به شما اطلاع خواهد داد اگر انها قصد دارند تا درخواست برای هر دوهفته پرداخت JobKeeper به نمایندگی از شما را بکنند.

برای معلومات بیشتر از www.ato.gov.au/jobkeeper دیدن کنید.

مصئون و عادلانه نگهداشتن سیستم

افزایش قابل توجهی فریبکاری به ارتباط COVID-19 وجود دارد. اگر فکر میکنید یک فریبکار با شما تماس گرفته و یا از ایمیل، SMS یا تماس تیلفونی مشکوک هستید، نخست با ما برای صحت ان تماس بگیرید.

اگر مطمئن نیستید که تماس ATO واقعی است، پاسخ ندهید. با شماره تیلفون ATO برای فریبکاران 540 008 1800 زنگ بزنید و یا به http://www.ato.gov.au/scams مراجعه کنید.

اگر فکر میکنید شخصی هویت شما را سرقت کرده یا از ان سوءاستفاده کرده است، ما میتوانیم کمک کنیم. ما برای کمک به مالیه دهندگان در احیای هویت مالیاتی ایشان، معلومات، مشوره و کمک فراهم میکنیم.

شما همچنین میتوانید به ما اطلاع دهید در http://www.ato.gov.au/tipoff اگر احساس میکنید که فرد یا تجارتی کار درستی را انجام نمیدهد.

پرداخت و خدمات دولت

خدمات استرالیا (Services Australia) ممکن است بتواند از نظر مالی به شما کمک کند حتی اگر شما از Centrelink پرداخت دریافت نمیکنید. نیازی به مراجعه به مرکز خدمات نیست. میتوانید از گزینه های سلف سرویس ما استفاده کنید. همچنین میتوانید به یک کارمند اجتماعی دسترسی پیدا کنید. اگر قبلاً مشتری هستید، به دلیل استفاده از ویروس کرونا (COVID-19) تغییراتی در پرداخت ها و خدمات ما ایجاد شده است. برای کسب معلومات بیشتر در تعدادی از زبانها به servicesaustralia.gov.au/covid19 مراجعه کنید.