خشونت خانوادگی

اوقات سخت معذرتِ برای داشتن اوقات سختر در خانه نمیشود. اگر شما یا شخصی را میشناسید که متاثر از خشونت خانوادگی یا سوءاستفاده شده باشد، برای مشوره و حمایت مجانی، با 1800RESPECT به شماره 732 737 1800 تماس بگیرید. برای زنان و مردان هر وقت در دسترس است. حمایت آنلاینی نیز در http://www.1800respect.org.au/ موجود است.