تعلیم

در حالی که ما برای کاهش سرعت انتشار کووید 19 تلاش می کنیم، حمایت اضافی برای متعلمین، والدین و ارائه دهندگان آموزش ارائه می شود.