واکسینهای COVID-19

داشتن یک واکسین مصئون و موثر COVID-19 برای همه در استرالیا به شما، خانواده و جامعه تان در برابر ویروس کرونا محافظت میکند.

واکسین COVID-19 برای همه در استرالیا رایگان خواهد بود، حتی اگر تابعیت یا اقامت دایمی استرالیا را هم نداشته باشید. این شامل افراد که کارت مدیکیر، بازدید کنندگان خارج از کشور، محصلین بین المللی، کارگران مهاجر و پناهجویان میشود.

در باره صحت معلومات به لسان رجوع کنید به: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

صفحات حقایق