واکسینهای COVID-19

ما همه مردم ساکن در جامعه استرالیا را تشویق میکنیم که واکسین شوند. این مطابقت با مشوره های صحی دارد.

واکسین های COVID-19 برای همه در استرالیا مجانی است، از جمله:

  • دارندگان ویزای استرالیا
  • بازدیدکنندگان خارج از کشور
  • محصلین بین المللی
  • کارگران مهاجر
  • پناهجویان، و
  • مردمی که ویزه قانونی ندارند.

وقتیکه مردم در استرالیا واکسین میشوند، معلومات مربوط به وضعیت مهاجرت یا تابعیت آنها جمع آوری نمیشود.

برای دریافت واکسین مجانی COVID-19، ضرورت به مستحق بودن یا ثبت نام در Medicare را ندارید. برای یافتن یک کلینیک که در آن به کارت Medicare ضرورت ندارید، از COVID-19 Vaccine Eligibility Checker استفاده کنید.

برای معلومات بیشتر درباره پروگرام واکسین COVID-19 به لسان خود شما، از COVID-19 vaccine information in your language دیدن کنید.

صفحات حقایق