ویزه و سرحدات

محدودیت های سفر

یک ممنوعیت مسافرت در نظر گرفته شده است که از ورود همه تابعین غیر آسترالیایی و غیر باشندگان به آسترالیا جلوگیری کند.

افرادی که از ممنوعیت سفر معاف هستند بشمول اعضای خانواده نزدیک تابعین آسترالیا و باشندگان دائم بشمول همسران، افراد وابسته خرد، سرپرستان قانونی و شرکای زندگی دیفکتو است. پس از ورود به آسترالیا، همه مسافران موظفند 14 روز قرنطینه را انجام دهند.

معلومات برای دارندگان ویزه ی موقت

دارندگان ویزه که مایل به ماندن در آسترالیا پس از تاریخ انقضای ویزه ی فعلی خود هستند، باید برای ویزه ی دیگر اقدام کنند. دارندگان ویزه باید گزینه های ویزه ی خود را برای یافتن ویزه ی جدیدی متناسب با شرایط شان بررسی کنند و ببینند که آیا آنها می توانند برای آن اقدام کنند.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد محدودیت سفر و ویزه، به covid19.homeaffairs.gov.au مراجعه کنید.