د ژباړې خدمتونه

دا ویبپاڼه د اتوماتیک ژباړې خدمتونو ترکیب، او د NAATI لخوا منل شوي ژباړونکي ژباړې کاروي.

د NAATI تایید شوي ژباړې

په ډیرو قضیو کې، پدې سایټ کې کلیدي مالومات د NAATI  تصدیق شوي ژباړونکیو لخوا ژباړل شوي. چیرې چې داسي وي، موږ د پاني په اخر (page footer) کې ورته اشاره کړي ده.

ټول د ډاونلوډ کیدلو حقایق پاڼی د NAATI  تصدیق شوي ژباړونکیو لخوا ژباړل شوي دي.

د ژباړې اتوماتیک خدمتونه

موږ د کور پاڼې لپاره د ژبې متن چمتو کولو لپاره د اتوماتیک ژباړې خدمتونه او د ویبياڼي نور مختلف عنصرونه کارولي دي.