کورني تاوتریخوالي

سخت وختونه، په کور کې د سخت وخت د درلودلو معذرت نشي کیدلي. که تاسي یا کوم څوک چې تاسو يي پیژنئ د کورني تاوتریخوالي یا ناوړه ګټه اخیستنې څخه اغیزمن شوی وي، د 1800RESPECT سره د 732 737 1800 په شمیره د وړیا، محرمي مشورې او ملاتړ لپاره اړیکه ونیسئ. د ښځو او نارینه وو لپاره، هر وخت شتون لري. د آنلاین ملاتړ په http://www.1800respect.org.au/ کې هم شتون لري.