تعلیم (زده کړه)

اضافي ملاتړ د زده کونکیو، والدین او د تعلیم چمتو کونکیو ته پداسې حال کې چې موږ د COVID-19 د خپریدلو د ورو کولو لپاره کار کوو، چمتو شوي دي.