ویزي او سرحدات

د سفر محدودیتونه

په ټولو غیر استرالیایی اتباعو او غیر اوسیدونکیو باندی استرالیا ته د ننوتلو بندیز لګیدلی دی. د دی بندیز څخه مستثنی خلک دا دی: د استرالیایی اتباعو او د دایمی اوسیدونکیو د کورنی غړی په ګدون د میرمن/میړه، د واړه سن د سرپرستی کسان(minor dependents) ، قانونی سرپرستان، او دیفکتو د ژوند ملګری وی. استرالیا ته د رسیدلو څخه وروسته ټول مسافرین اړ دی چی د 14 ورځو لپاره د قرنطین موده بشپړ کړی.

د لنډ مهاله ویزو لرونکو لپاره مالومات

هغه ویزه لرونکی چی غواړی د خپلی اوسنی ویزی له ختمیدو نیټی وروسته په استرالیا کی پاتی شی، اړ دی د نورو ویزو لپاره غوښتنه وکړی. د ویزی لرونکی باید د خپلو ویزو انتخابونه وپلتی او یوه نویه ویزه چی د دوی په شرایطو سمون ولری وموندی او هم وګوری چی ایا دوی کولی شی د هغي لپاره غوښتنه وکړی.د سفر په محدودیتونو او

د ویزو په اړه د لا زیاتو مالوماتو covid19.homeaffairs.gov.auوګوري.