පරිවර්තන සේවා

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ස්වයන්ක්රීය  පරිවර්තන සේවා සහ NAATI – මගින්  පිළිගත් පරිවර්තකයන්ගේ පරිවර්තනවල සංකලනයක් උපයෝගී කරගෙන ඇත.  

NAATI - මගින් සහතික කල පරිවර්තන

බොහෝ අවස්ථාවල මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති වැදගත් තොරතුරු, NAATI - මගින් සහතික කල පරිවර්තකයන් විසින් පරිවර්තනය කර ඇත. මෙය සිදුවී ඇති විට ඒ බව අදාල පිටුවේ පහළ දක්වා ඇත.

සියළුම ඩවුන්ලෝඩ් කල හැකි විස්තර පත්‍රිකා NAATI - මගින් සහතික කල පරිවර්තකයන් විසින් පරිවර්තනය කර ඇත.

ස්වයන්ක්රීය පරිවර්තන සේවා

නිවෙස් පිටුවේ භාෂා ඇති පාඨ, සහ වෙනත් වෙබ් අඩවියේ දැකිය නෙහැකි අංග සඳහා අප විසින් ස්වයන්ක්රීය පරිවර්තන උපයෝගී කරගෙන ඇත.