පවුල් හිංසන 

අපහසු කාලවලදී නිවෙස්වල, එයට වඩා අපහසු තත්වයන් ඇතිවීම සමාව දිය නොහැක. ඔබ දන්නා කිසිවෙකු ගෘහාශ්‍රිත හිංසන හෝ අපවාදවලට ලක්වන්නේ නම්, නොමිළේ ලබාගත හැකි රහසිගත උපදෙස් සහ උපකාර සඳහා දුරකථන අංක 1800 737 732 ඔස්සේ 1800RESPECT අමතන්න. කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සඳහා ඕනෑම වේලාවක ලබාගත හැකිය. http://www.1800respect.org.au/ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මාර්ගගත උපකාරද ලබාගත හැකිය.