වීසා සහ දේශ සීමා

ගමන් සීමා කිරීම්

සියලුම ඕස්ට්‍රේලියානු නොවන පුරවැසියන්ට සහ අනේවාසිකයින්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීම වලක්වන සංචාරක තහනමක් ක්‍රියාත්මක වේ.

සංචාරක තහනමෙන් නිදහස් වූ පුද්ගලයින්ට ඕස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන්ගේ ආසන්නතම පවුලේ සාමාජිකයන් සහ කලත්‍රයන්, සුළු යැපෙන්නන්, නීතිමය භාරකරුවන් සහ තථ්‍ය හවුල්කරුවන් ඇතුළු ස්ථිර පදිංචිකරුවන් ඇතුළත් වේ. ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමෙන් පසු සියලුම සංචාරකයින් දින 14 ක නිරෝධායනයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා තොරතුරු

ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍රයේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයට වඩා ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැඳී සිටීමට කැමති වීසා බලපත්‍රලාභීන් වැඩිදුර වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. වීසා බලපත්‍රලාභීන් ඔවුන්ගේ වීසා විකල්පයන් ගවේෂණය කර ඔවුන්ගේ තත්වයන්ට ගැලපෙන නව වීසා බලපත්‍රයක් සොයා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කළ යුතුය.

ගමන් සීමාවන් සහ වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, covid19.homeaffairs.gov.au වෙත පිවිසෙන්න .