ව්‍යාපාර සඳහා

ජොබ්කීපර් (JobKeeper) ගෙවීම

රජයේ ජොබ්කීපර් ගෙවීම කොරෝනා වයිරස් (කෝවිඩ්-19) හේතුවෙන් සැලකිය යුතු ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් ලබා දුන් තාවකාලික සහනාධාරයකි.

සුදුසුකම් ඇති සේවායෝජකයන්, තනි ව්‍යාපාරිකයන් සහ වෙනත් ආස්ථිති විසින් සිය සේවකයන් වෙනුවෙන් ජොබ්කීපර් ගෙවීම ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටිය හැකිව තිබිණි. මෙය මාසයකට වරක් මාසය අවසානයේ ATO වෙතින් සේවායෝජකයාට ගෙවන ලදී.

ඔබ තනි ව්‍යාපාරිකයෙකු නම්, ජොබ්කීපර් ගෙවීම් සඳහා මයිගව් ඔස්සේ ATO හි Business Portal හෝ ATO online services ඔස්සේද, ලියාපදිංචි බදු හෝ බෑස් නියෝජිතයෙකු ඔස්සේ ලියාපදිංචිවිය හැකිව තිබිණි.

ජොබ්කීපර් ගෙවීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා www.ato.gov.au/JobKeeper වෙත පිවිසෙන්න.

බිල්පත් සහ වේතන ගෙවීම සඳහා මුදල් ප්‍රවාහය ඇති බවට සහතිකවීම 

සේවකයන් සේවයේ යෙදවා සිටින ව්‍යාපාර සහ ලාභ සඳහා නොවන සංවිධාන හට 2020 මාර්තු සිට 2020 සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය සඳහා අදාල මාසය හෝ කාර්තුවට අදාල ඇක්ටිවිටි ස්ටේට්මන්ට් යොමුකල පසු $20,000 සිට $100,000 දක්වාවූ කෑෂ් ෆ්ලෝ බූස්ට් ලැබෙනු ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සොයා ගන්නඃ

ආධුනිකයන් සහ පුහුණුවන්නන්

රජය මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා ශ්‍රම බලකායේ දියුණුවට දිගින් දිගට උපකාර කරන අතර 21,000 දක්වා 50% වේතන සහනාධාරයක් ලබාදීම මගින් සුදුසුකම් ඇති ව්‍යාපාරවලට ආධුනිකයන් සහ පුහුණුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත. 

වැඩිදුර විස්තර සොයා ගන්නඃ

ණයවර සහ ණය

නව SME කොරෝනා වයිරස් සහතික කිරීමේ වැඩසටහනක් (Coronavirus SME Guarantee Scheme) යනුවෙන් අදහස් වන්නේ, එළඹෙන මාසවල ඔබට උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා සහභාගිවන ණයදෙන ආයතනවලින් අමතර ණය පහසුකම් ලබාගත හැකිවීමයි.

කාරක ප්‍රග්ධනය සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා රජය මගින් SME ණයදෙන ආයතන ඔස්සේ අනාරක්‍ෂිත ණය ලබාදීම සඳහා සියයට 50 ක තහවුරුවක් ලබාදෙනු ඇත.

දැනට සිටින ව්‍යාපාරික පාරිභෝගිකයන් හට ණය ලබාදීමේදී වගකිවයුතු ණය ලබාදීම සම්බන්ධ වගකීම් බැහැර කිරීම්ද ලබාදෙනු ඇත.

මෙම බැහැර කිරීම මාස හයකට වන අතර නව ණයවර, ණයවර සීමා වැඩි කිරීම සහ ණයවර වෙනස් කිරීම සහ ණයවර නැවත සකස් කිරීම ඇතුළු ඕනෑම ව්‍යාපාර අරමුණක් සඳහාවූ ණය සම්බන්ධයෙන් අදාල වනු ඇත. 

කලාප සහ ක්‍ෂේත්‍ර හට උපකාර ලබාදීම

කොරෝනා වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් සෑලකියයුතු ආකාරයට බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රජාවන්, කලාප සහ කර්මාන්ත හට උපකාර කිරීම සඳහා රජය බිලියන $1 ක මුදලක් වෙන්කර ඇත. මෙම අරමුදල් වසංගතය කාලයේදී සහ එයින් පසු යථා තත්වයට පත්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලබාගත හැකිවේ. මෙයට අමතරව රජය මගින් අපගේ ගුවන් යානා කර්මාන්තයට උපකාර කිරීම සඳහා මිලියන $715 ක් දක්වාවූ පැකේජයක් ලබාදෙනු ඇත. 

ජොබ්මේකර් මගින් ව්‍යාපාරවලට උපකාර කිරීම සඳහා තාවකාලික ක්‍රියා මාර්ග සැලසුම් කරයි

2020-21 අයවැයෙහි කොටසක් වශයෙන් කොරෝනා වයිරස් වසංගතය (කෝවිඩ්-19) මගින් බලපෑමට ලක්වූ ව්‍යාපරවලට යථා තත්වයට පත්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා රජය මගින් ක්‍රියා මර්ග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

මෙ ක්‍රියා මාර්ග අතර බදු කාලයේදී බදු සහන ලබා ගැනීම, අඩු කිරීම්, සහ වත්කම් ක්‍ෂය කිරීම් ඇත. ඒ මගින් ව්‍යාපාර හට 2020-21 සහ 2021-22 මූල්‍ය වසරවලදී කෝවිඩ්-19 මගින් ඇතිවූ බලපෑම සම්බන්ධයෙන් උපකාර ලබාදේ.

මෙම ක්‍රියා මාර්ග අතර පහත දේ ඇත:

  • ජොබ්මේකර් හයරිංග් ක්‍රෙඩිට්
  • තාවකාලිකව සම්පූර්ණ වියදම් කිරීම
  • පාඩුව ආපස්සට ගෙනයාම
  • ව්‍යාපාර ආයෝජනවලට සහාය දිම - ක්‍ෂය කිරීම් කඩිනම් කිරීම
  • ක්‍ෂණික වත්කම් ලියා අත් හැරීම
  • කුඩා ව්‍යාපාර පිරිවැය සීමාව වැඩි කිරීම