Rasizmus je neprípustný

Ak ste svedkom, alebo zažijete rasovú diskrimináciu, šikanovanie alebo nenávisť, nezmierte sa s tým; prehovorte.

Ak ste obeťou rasistického správania

 • Ak vás niekto napadne, alebo vám hrozí násilím, kontaktujte políciu.
  • V núdzovej situácii, alebo v prípade ohrozenia života, volajte Tri Nuly (000) a žiadajte si políciu.
  • Ak potrebujete policajnú pomoc, ale vám nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, volajte linku policajnej asistencie (131 444).
 • Ak nejde o násilie, a ak je to bezpečné, môžete sa rozhodnúť riešiť situáciu sami tým, že na ňu upozorníte dotyčnú osobu alebo ľudí.
 • Ak priamy kontakt nevyrieši situáciu, alebo sa na to necítite, môžete podať sťažnosť na Austrálsku komisiu pre ľudské práva (Australian Human Rights Commission - AHRC).

Sila okolostojacich

Keď sa ľudia, ktorí sú svedkami rasizmu, vyslovia proti tomu, napadnutá osoba sa cíti podporená, čo môže viesť k tomu, že rasista prehodnotí svoje chovanie. Nevydávajte sa sami do nebezpečenstva. Ale ak je to bezpečné, prehovorte a zastaňte sa obeti rasizmu. Aj jednoduché gesto môže mať silný účinok.

Ak ste svedkom rasistického chovania, tak môžete:

 • Ozvať sa — označte to ako rasizmus a dajte vedieť páchateľovi, že jeho chovanie je neprípustné
 • Podporiť obeť — podstavte sa vedľa osoby, na ktorú je rasistické chovanie namierené a spýtajte sa, či je v poriadku  
 • Zobrať dôkazy — zaznamenajte prípad do telefónu, odfoťte páchateľa a nahláste situáciu príslušným orgánom

Austrálska komisia pre ľudské práva má tipy pre okolostojacich, navštívte stránku https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Rasová diskriminácia a vaše práva

V Austrálii je protizákonné konať na verejnosti na základe rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu človeka alebo skupiny ľudí, ktoré môžu pohoršiť, uraziť, ponížiť alebo zastrašiť. Tento typ správania sa klasifikuje ako rasová nenávisť.

Príklady rasovej nenávisti môžu zahŕňať:

 • rasovo urážlivý material na internete, ktoré zahrňujú e-fóra, blogy, spoločenské sieťové stránky alebo weby na zdieľanie vídea
 • rasovo urážlivé komentáre alebo obrázky v publikáciach, ako sú noviny a časopisy, ako napríklad letáky alebo obežníky
 • rasovo urážlivé prejavy na verejnom zhromaždení
 • rasovo hanlivé komentáre na verejnosti, napríklad v obchode, pracovisku, parku, vo verejnej doprave alebo v škole
 • rasovo hanlivé komentáre na športových podujatiach od hráčov, divákov, trénerov alebo funkcionárov.

Cieľom zákona je získanie rovnováhy medzi právom slobodnej komunikácie (‘sloboda prejavu’) a právom žiť bez rasovej nenávisti. Za niektorých okolností nie sú činy protizákonné, ak sa ‘dejú rozumne a s dobrým úmyslom‘.

K rasovej diskriminácii dochádza, keď sa s osobou zaobchádza menej priaznivo ako s inou osobou v podobnej situácii kvôli jej rase, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu alebo postavenia prisťahovalca, ako napríklad odmietnutie prenájmu domu človeku z dôvodov určitého rasového pôvodu alebo farby pleti.

K rasovej diskriminácii dochádza aj vtedy, keď existuje pravidlo alebo predpis rovnaký pre všetkých, ale má nepriaznivý vplyv na ľudí určitej rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu alebo postavenia prisťahovalca, ako napríklad podnik, ktorý nedovoľuje nosiť klobúky alebo inú pokrývku hlavy v práci, čo môže mať nepriaznivý vplyv na ľudí určitého rasového alebo etnického pôvodu.

Ak zažijete rasovú diskrimináciu alebo nenávisť, môžete podať sťažnosť na Austrálsku komisiu pre ľudské práva. Postup vybavovania sťažnosti je jednoduchý, flexibilný a je bezplatný.

Na podanie žiadosti u Austrálskej komisii pre ľudské práva, prosím navštívte stránku www.humanrights.gov.au/complaints

Národná informačná služba (National Information Service)

Národná informačná služba Austrálskej komisie pre ľudské práva (NIS) poskytuje informácie a odporúčania jednotlivcom, organizáciam a zamestnávateľom o celej rade otázok ľudských práv a diskriminácie. Táto služba je zdarma a je dôverná.

NIS môže:

 • poslytnúť informácie o vašich právach a povinnostiach podľa federálnych zákonov o ľudských právach a proti diskriminácii
 • diskutovať s vami o tom, či by ste mohli podať žiadosť na komisiu alebo ako sa môže zákon vzťahovať na vašu situáciu
 • poskytnúť vám informácie o tom, ako podať sťažnosť, odpovedať na sťažnosť, alebo ako postupovať pre špecifických diskriminačných problémoch
 • odporúčať vás na inú organizáciu, ktorá by vám mohla pomôcť

Vezmite prosím na vedomie, že NIS vám nemôže poskytnúť právne poradenstvo. 

NIS môžete kontaktovať nasledovne:

Prekladateľská a tlmočnícka služba

Prekladateľská a tlmočnícka služba (TIS National) je tlmočnícka služba pre ľudí, ktorí nehovoria anglicky. Pre ľudí nehovoriacich anglicky je väčšina služieb TIS zadarmo.

Odborná pomoc pri riešení osobných problémov a duševného zdravia

Nová 24/7 podporná služba je špeciálne vytvorená na pomoc ľuďom počas COVID- 19 pandémie a je prístupná všetkým Austrálčanom zdarma.

Podporná služba je dostupná cez webovú stránku https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Pre služby na podporu osobnej krízy a duševného zdravia môžete kontaktovať Beyond Blue na čísle 1800 512 348 alebo Lifeline na čísle 13 11 14 v hociktorom čase.

Kids Helpline je služba zdarma pre mladých ľudí vo veku 5 do 25 rokov. Deti, mládež v puberte a adolescent môžu kedykoľvek volať na číslo 1800 551 800.