Caafimaadka

Macluumaadka caafimaadka

Calaamadaha cudurka coronavirus waxaa ka mid ah:

 • qandho
 • qufac
 • cune xanuun
 • daal
 • neefta oo yaraata

Haddii aad xannuunsato oo aad u maleynaysid inaad qabtid coronavirus, raadso gargaar caafimaad.

Waad u wici kartaa Khadka Caawimada Qaranka ee Coronavirus si aad u hesho macluumaad. Hadaad ubaahantahay adeeg turjubaan ama tarjubaan, wac 131 450 .

Haddii aad leedahay astaamo halis ah sida neefsashada oo dhib ah, wac 000 gargaar caafimaad oo deg deg ah. Bogga internetka ee Wasaaradda Caafimaadka waxaa ku jira macluumaad fara badan oo laga heli karo luqado aan ahayn Ingiriisiga si looga caawiyo dadka in ay amaan ahaadaan oo ay yareeyaan khataraha bulshada.

Baadhista iyo daaweynta COVID-19

Xitaa haddii aadan haysan fiise, ama aadan hubin xaalada fiisahaaga, waa inaad raacdaa tilmaamaha caafimaadka dadweynaha. Haddii aad dareentid caafimaad darro, raadso daaweyn caafimaad oo iska baar COVID-19.

Dawlad goboleedyada iyo territoriska waxay soo bandhigayaan baadhitaan iyo daaweynta COVID-19 oo lacag la’aan ah.

Badbaadi

 • Markasta ku dhaqan nadaafad wanaagsan, gacmahaaga ku dhaq 20 ilbiriqsi saabuun iyo biyo, daboolo qufacaaga, ka fogow taabashada indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga.
 • Joogtee masaafada bulsheed ee ugu yaraan 1.5 mitir marka aad joogtid gurigaaga.
 • Ka fogow salaanta jirka sida is-gacan qaadashada, is-dhunkashada iyo dhunkashada.
 • Adeegso tuubada oo tag halkii aad lacag ka heli lahayd.
 • Socdaal waqtiyada deggan oo iska ilaali dadka badan.
 • Si wanaagsan u warqab - u isticmaal macluumaad rasmi ah oo aad aamminsan tahay. Soo degso barnaamijka mobilada ee mobilada ee 'Coronavirus Australia', rukumo adeega WhatsApp ee 'Coronavirus Australia', oo booqo www.australia.gov.au wixii macluumaada ee ugu dambeeyay.

Dadka Waaweyn COVID-19 Khadka taageerada

Dadka Waaweyn COVID-19 Khadka Taageerada ayaa wargeliya, taageeraya kuna xiraya Australiyaanka waaweyn.

Dadka da'da ah qaarkood waxay u nugul yihiin COVID-19 laakiin wax yar ayey ku xiran yihiin internetka oo waxay u baahan yihiin qaabab ay ku helaan macluumaadka duruufahooda. Khadka Dadka Waaweyn ee COVID-19 Khadka taageerada wuxuu bixiyaa macluumaad iyo taageero.

Dadka da'da ah ee Australiyaanka ah, qoysaskooda, saaxiibadooda iyo daryeelayaashooda waxay sameynkaraan WACITAANKABILAASHKA AH 1800 171 866 haddii ay:

 • jeclaan lahaa yeen ay qof kala hadalaan xayiraadaha COVID-19 iyo saamaynta ay ku leedahay iyaga
 • dareemaan kalinimo ama ka walwalsan yihiin qof ay jecelyihiin
 • daryeel qof una baahan macluumaad qaar ama qof ay la hadalaan
 • u baahan yihiin caawimaad ama talo ku saabsan beddelaadda adeegyada daryeelka da'da ah ee ay helayaan
 • u baahan yihiin caawimaad si ay u helaan adeegyada daryeelka cusub ama agabyada daruuriga ah sida dukaamaysiga
 • ay ka walwalsan yihiin naftooda, saaxiibadood ama xubin qoyska ah oo la nool xauunka dhimirka (Dementia)
 • jecl yahiin inay diyaarsadaan jeegareyn hal-ama caadi ah iska-hubinta naftooda, ama qof kale.

Dadka da'da ah ee Australiyaanka ah, eheladooda, daryeelayaashooda, asxaabtooda ama taageerayaashooda ayaa sameyn kara:

 • wac 1800 171 866
 • 8.30am - 6 pm AEST wiigaha dambe
 • wixii macluumaad ah ama adeeg ah ee ay u baahan karaan.