Rabshadaha qoyska

Waqtiyada adagi marmarsiiyo uma noqonkarto waqti kasii adag ee guriga. Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu saameeyo shaqaaqada guriga ama xadgudub, kala xidhiidh 1800RESPECT 1800 737 732 si bilaash ah, talo qarsoodi iyo taageero ah. Waa la heli karaa wakhti kasta, dumarka iyo ragga. Caawinta khadka tooska ah waxaa sidoo kale laga heli karaa http://www.1800respect.org.au/