Waxbarasho

Caawimaad dheeraad ah ayaa la siinayaa ardeyda , waalidiinta iyo hay’adaha waxbarashada intaan ka shaqeynayno yareynta faafitaanka COVID-19.