Shërbimet e përkthimit

Kjo uebfaqe përdor kombinim të shërbimeve automatike të përkthimit, dhe përkthime nga përkthyes të akredituar- NAATI.

Përkthime të çertifikuara-NAATI

Në shumicën e rasteve, informacionet kryesore në këtë faqe janë të përkthyera nga përkthyes të çertifikuar-NAATI. Aty ku ka një gjë të tillë e kemi cekur në fundin e faqes (page footer).  

Të gjitha fletat informuese të shkarkueshme janë të përkthyera nga përkthyes të çertifikuar-NAATI.

Shërbime automatike të përkthimit  

Kemi përdorur shërbime automatike të përkthimit për të ofruar tekst në gjuhën e përkatëse në faqen kryesore, dhe elemente tjera diskrete të uebfaqes.