บริการแปล

เว็บไซต์นี้ใช้การผสมผสานของบริการแปลอัตโนมัติและการแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI

การแปลที่ได้รับการรับรองโดย NAATI

ในกรณีส่วนใหญ่ข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์นี้ได้รับการแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI ในกรณีนี้เราได้ระบุไว้ในส่วนท้ายของหน้า

เอกสารข้อเท็จจริงที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดได้รับการแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองโดย NAATI

บริการแปลอัตโนมัติ

เราใช้บริการแปลอัตโนมัติเพื่อให้ข้อความเป็นภาษาสำหรับโฮมเพจและองค์ประกอบเว็บไซต์อื่น ๆ