ความปลอดภัยและบริการของชุมชน

ข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชนในช่วงการระบาดของ COVID-19.