วีซ่าและชายแดน

ข้อจำกัดการเดินทาง

มีการห้ามการเดินทางเพื่อป้องกันการเข้าประเทศออสเตรเลียของพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียและผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากการห้ามเดินทางได้แก่สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองออสเตรเลียและผู้อยู่อาศัยถาวร ซึ่งรวมถึงคู่สมรส ผู้เยาว์ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ปกครองตามกฎหมายและคู่ครองโดยพฤตินัย ผู้เดินทางทุกคนจะต้องทำการกักกันตนเองเป็นเวลานาน 14 วันหลังจากเดินทางมาถึงออสเตรเลีย

ข้อมูลสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราว

ผู้ถือวีซ่าที่ต้องการพำนักอยู่ในออสเตรเลียเกินกว่าวันหมดอายุของวีซ่าปัจจุบันจะต้องยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติม ผู้ถือวีซ่าควรสำรวจตัวเลือกวีซ่าเพื่อค้นหาวีซ่าใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนและเพื่อตรวจสอบว่าจะมีคุณสมบัติสมัครได้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางและวีซ่า ไปที่ covid19.homeaffairs.gov.au