ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት

ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንዘሎ ሕድሕድ ሰብ ንባዕሉ፤ ንስድራቤትን ነቲ ማሕበረሰብ ካብ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ንክሕግዝ ድሕንነቱ ዝሃለዎን ዚሰርሕ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ይዳለው እዩ።

ዋላ ናይ ኣውስትራሊያ ዜግነት ወይ ናይ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ እንተዘይሃልዩካ የግዳስ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ሕድሕዲኡ ሰብ ንናይ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት ዘይክፍሊት ብናጻ ይውሃብ እዩ። በዚ ዚኻተት መዲኬር ካርዲ፤ ናይ ወጻእ ሃገር ዝጕብንዩ፤ አይ ዓለምለከ ተማሃሮ፤ ማይግራንት ሰራሕተኛታትን ዕቆባ ንዝሓተቱ ይኸውን።

ብትግርኛ ቋንቋ ብዛዕባ ጥዕና መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጽ: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language ኣትኻ ምርኣይ።

ሓቓዊ ጽሑፋዊ ወረቐቲ