ናይ ስድራቤት ጐንጺ

ኣጸጋሚ ንዝኾነ ግዘ ኣብ ገዛ ትጸንሓሉ ግዘ ምግርጫው ንምፍጣር ምክንያት ኣይኾነን። ንስኹም ወይኻዓ ትፈልጥዎ ዝኾነ ሰብ ብናይ ስድራቤት ጐንጺ ጸገም እንተሃልዩ ሚስጥራዊ ብዝኾነ ምኽሪን ደገፍን ንምርካብ ንናይ1800RESPECT ብናጻ ስልኪ 1800 737 732 ጌርኹም ኣዘራርቡ። ኣብዝኾነ ግዘ ንደቂ ኣንስትዮን ኣወዳትን ይዳለው። ብኦንላይን መስመር ሓገዝ ኣብ መርበብ ርኣዩ http://www.1800respect.org.au/