ንግዲ ሥራሕቲ

ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ግዘ ምንዋሕ/JobKeeper Extension

መጀመርታ ካብ ዕለት 27 መስከረም/September 2020 ዓ.ም ዝኻየዶ ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ንዝፍቐደሎም ናይ ንግዲ ሥራሕቲ (ብባዕሎም ሥራሕ ተቆጸርቲ ዘኻተተ) ከምኡ’ውን ክሳዕ ዕለት 28 መጋቢት/March 2021 ዓ.ም ኣትራፋይ ንዘይኾኑ ትካላት ብቐጻልነት ከምዝዳለው እዩ።

ብቐጻላይ ንዝመጹ ለውጢታት ሓጺር መግለጺ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ ምርኣይ፡ treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension

ንሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት

ናይ መንግሥቲ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት መደጐሚ ሓገዝ ከምዝኾነ እሞ ብሰንኪ ለበደ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19).ጸገም ንዝበጽሆም ንግዲ ሥራሕቲ ደገፍ ንምሃብ እዩ።

ዝፍቐደሎም ቆፀሪ፤ ንናይ ግሊ ነጋዶን ካልኦት ንክረኽቡ ዝፍቐደሎም እቶም ፍቓድ ንዘለዎም ቆፀሪት ንናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ከምልክቱ ይኽእሉ። እዚ ክፍሊት ብናይ ATO ኣቢሉ ነቲ ቆፃራይ ኣቐዲሙ በብወርሒ ይውሃቦ እዩ።

ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ንሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ብናይ ATO's ንግዲ ሥራሕ መእተዊ/Business Portal ኣቢሎም ክምዝገቡ ይኽእሉ። ንናይ ባዕልኻ ንግዲ ወይኻዓ ብናይ ግብሪ ታክስ ወይ ብናይ BAS ድርጅት ንዝተመዝገበ ብሆት ላይን መስመር myGov ምጥቓም እዩ። ’

ኣብዚ እዋን ስለዘሎ ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ደገፍን ውህብቶ ሓገዝ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ www.ato.gov.au/JobKeeper ኣቲኻ ምርኣይ።

ንዝተጠቐምካሉ ክፍሊትን ደሞዝን ንምክፋል ብጥረ ገንዘብ ምንቕስቓስ ከምዝኾነ ምርግጋጽ

ብዝፍቐደሎም ናይ ንግዲ ሥራሕቲን ኣትራፋይ ንዘይኾኑ (NFP) ድርጅታት ንዝተቖጸሩ ሰራሕተኛታት ካብ $20,000 ክሳዕ $100,000 ብጥረ ገንዘብ እንቅስቓሰ ክረውኽቡ ከምዝኽእሉ፤ እዚ’ውን ነቲ ዝንቐሳቐስ እቶት መጠን ጽሑፋዊ መግለጺ ክሳዕ መስከረም/ September 2020 ዓ.ም በብሰለስተ ኣዋርሒ ብምእታዉ ይኸውን።

ዝበለጸ ንምርካብ: 

ንሞያ ስልጠና ተማሃሪን ኣሰልጠንቲ

ናይ ኣስትራሊያን ብሞያ ብቓዓት ዘለዎ ሥራሕ ጕጅለ ብቐጻላይ ንክመሓየሽ መንግሥቲ ይሕግዝ ስለዘሎ እሞ ፍቓድ ንዘለዎም ንግዲ ሥራሕቲ ንሞያ ስልጠና ተማሃሮን ኣሰልጠንቲ ቐጻልነት ንክነብሮ ካብቲ መሃያ ካብ ሚእቲ 50 ኢድ ደሞዝ መደጎ እስሚከ $21,000 ዶላር ብምሃብ እዩ።

ንዝበለፀ መረዳእታ:

ለቓሕን ምልቓሕ

ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ SME ውሕስና ኣሰራርሓ ሜላ ማለት ኣብዝመጽእ ኣዋርሒ ንዓኻ ንምሕጋዝ ካብ ተሳተፍሪ ዘልቕሑ ብተወሳኺ ልቓሕ ክትረኽብ ትኽእል ይኸውን።

ኣብ ሥራሕ ካፒታል ወጻእ ዝጠቕም ሓዱሽ ድሕንነት ንዘይብሉ ልቕሕ መንግሥቲ ካብ ሚእቲ 50 ኢድ ለSME ንዘልቕሑ ብምሓብ ውሕስና ሂቡ እዩ።

ከምኡ’ድማ ሓላፍነት ብዘለዎ ናይ ምልቓ ግደታ እቲ ዘልቕሕ ሕጂ ንዘለዉ ኣናእሽተ ናይ ንግዲ ሥራሕ ዓሚላት ልቓሕ ስለምድላው መንግሥቲ ናጻ ጌርዎ እዩ።

እዙይ ናጻ ዝኾኖ ንሽድሽተ ኣዋርሒ ከምዝኾነን ምስ ንግዲ ሥራሕ ዚተዛመደ ዝኾነ ልቓሕ ይኸውን፤ በዚ ዚኻተት ሓዱሽ ልቓሕ፤ ብናይ ልቓሕ መጠን ምውሳኽን ናይ ልቓሕ ምልውዋጥን ምቕንጃው ይኸውን።

ክልላትን ዞባታትን ምሕጋዝ                     

ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብኽለት ጸገም ንዘጋጠሞም ማሕበረሰባት፤ ክልላትን ኢንዱስትሪታት ንምሕጋዝ መንግሥቲ $1 ሚሊዮን ዶላር ኣዳሊዩ ኣሎ። እዞም ገንዘብ ሓገዛት ዝጠቅም ኣብ እዋን ለበዶ ቫይረስ ሓገዛት ብምሃብ ነቲ ጸገም ክጠፍእ ክሕግዝ እዩ። ብተወሳሊ’ድማ መንግሥቲ ንናትና ኣየር መንገዲ ኢንዱስትሪ ክሳብ $715 ሚሊዮን ዶላር ብምድላው ይሕግዝ እዩ።

ካብ ናትኻ ንግዲ ሥራሕ ገንዘብ ምውጻእ

ንቐልጢፍኻ ንብረት ኪሳራ መደጎሚ ገንዘብ ካብ $30,000 ክሳብ $150,000 ከምዝወሰኸ፤ እዚ’ውን እቶም ንግዲ ሥራሕቲ ኣብ ዓመት ዝረኽብዎ ትሕቲ $500 ሚሊዮን ንዝወረደ።

ሓዱሽ መሳርሒ ንመኽዘን ወይኻዓ ካልእ ሓዱሽ ዘይኾነ ትራክቶር ዋላ ሕጂ እንተገዝኣ’ውን ናትካ ድርጅቲ ክጥቐም ከምዝኽእል፤ እዚ’ውን ክሳብ ዕለት 31 ታህሳስ/December 2020 ዓ.ም ናይ ንቐልጢፍኻ ንብረት ኪሳራ  የፈጣን ንብረት ኪሳራ መደጎሚ ገንዘብ ስለዝውስኽ እዩ።

ቐልጢፍካ ዋጋ ምትሓት መቐነሲ ንዝፍቐደሎም ንግዲ ሥራሕቲ ዝዳለዉ ን15-ኣዋርሒ ነቶም ኢንቨስትሪታት መበረታትእ ደገፍ ይረኽቡ።

ንዝበለፀ መረዳእታ:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

ከምኡ’ውን ዝስዕብ ምርኣይ: