ንግዲ ሥራሕቲ

ንሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት

ናይ መንግሥቲ ሥራሕ ቐጻላይ ክፍሊት መደጐሚ ሓገዝ ከምዝኾነ እሞ ብሰንኪ ለበደ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19).ጸገም ንዝበጽሆም ንግዲ ሥራሕቲ ደገፍ ዝውሃብ ዝነበረ እዩ።

ዝፍቐደሎም ቆፀሪ፤ ንናይ ግሊ ነጋዶን ካልኦት ንክረኽቡ ዝፍቐደሎም እቶም ፍቓድ ንዘለዎም ቆፀሪት ንናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ከምልክቱ ይኽእሉ ኔሮም። እዚ ክፍሊት ብናይ ATO ኣቢሉ ነቲ ቆፃራይ ኣቐዲሙ በብወርሒ ይውሃቦ እዩ።

ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ንሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ብናይ ATO's ንግዲ ሥራሕ መእተዊ/Business Portal ኣቢሎም ክምዝገቡ ይኽእሉ። ንናይ ባዕልኻ ንግዲ ወይኻዓ ብናይ ግብሪ ታክስ ወይ ብናይ BAS ድርጅት ንዝተመዝገቡ ATO online services/ብሆት ላይን መስመር myGov ምጥቓም እዩ። ’

ንናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ www.ato.gov.au/JobKeeper ኣቲኻ ምርኣይ።

ንዝተጠቐምካሉ ክፍሊትን ደሞዝን ንምክፋል ብጥረ ገንዘብ ምንቕስቓስ ከምዝኾነ ምርግጋጽ

ብዝፍቐደሎም ናይ ንግዲ ሥራሕቲን ኣትራፋይ ንዘይኾኑ (NFP) ድርጅታት ንዝተቖጸሩ ሰራሕተኛታት ካብ $20,000 ክሳዕ $100,000 ብጥረ ገንዘብ እንቅስቓሰ ክረውኽቡ ከምዝኽእሉ፤ እዚ’ውን ነቲ ዝንቐሳቐስ እቶት መጠን ጽሑፋዊ መግለጺ ካብ መጋቢት/ March 2020 ዓ.ም ክሳዕ መስከረም/ September 2020 ዓ.ም በብወርሒን በብሰለስተ ኣዋርሒ ብምእታዉ ይኸውን።

ዝበለጸ ንምርካብ: 

ንሞያ ስልጠና ተማሃሪን ኣሰልጠንቲ

ናይ ኣስትራሊያን ብሞያ ብቓዓት ዘለዎ ሥራሕ ጕጅለ ብቐጻላይ ንክመሓየሽ መንግሥቲ ይሕግዝ ስለዘሎ እሞ ፍቓድ ንዘለዎም ንግዲ ሥራሕቲ ንሞያ ስልጠና ተማሃሮን ኣሰልጠንቲ ቐጻልነት ንክነብሮ ካብቲ መሃያ ካብ ሚእቲ 50 ኢድ ደሞዝ መደጎ እስሚከ $21,000 ዶላር ብምሃብ እዩ።

ንዝበለፀ መረዳእታ:

ለቓሕን ምልቓሕ

ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ SME ውሕስና ኣሰራርሓ ሜላ ማለት ኣብዝመጽእ ኣዋርሒ ንዓኻ ንምሕጋዝ ካብ ተሳተፍሪ ዘልቕሑ ብተወሳኺ ልቓሕ ክትረኽብ ትኽእል ይኸውን።

ኣብ ሥራሕ ካፒታል ወጻእ ዝጠቕም ሓዱሽ ድሕንነት ንዘይብሉ ልቕሕ መንግሥቲ ካብ ሚእቲ 50 ኢድ ለSME ንዘልቕሑ ብምሓብ ውሕስና ሂቡ እዩ።

ከምኡ’ድማ ሓላፍነት ብዘለዎ ናይ ምልቓ ግደታ እቲ ዘልቕሕ ሕጂ ንዘለዉ ኣናእሽተ ናይ ንግዲ ሥራሕ ዓሚላት ልቓሕ ስለምድላው መንግሥቲ ናጻ ጌርዎ እዩ።

እዙይ ናጻ ዝኾኖ ንሽድሽተ ኣዋርሒ ከምዝኾነን ምስ ንግዲ ሥራሕ ዚተዛመደ ዝኾነ ልቓሕ ይኸውን፤ በዚ ዚኻተት ሓዱሽ ልቓሕ፤ ብናይ ልቓሕ መጠን ምውሳኽን ናይ ልቓሕ ምልውዋጥን ምቕንጃው ይኸውን።

ክልላትን ዞባታትን ምሕጋዝ

ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብኽለት ጸገም ንዘጋጠሞም ማሕበረሰባት፤ ክልላትን ኢንዱስትሪታት ንምሕጋዝ መንግሥቲ $1 ሚሊዮን ዶላር ኣዳሊዩ ኣሎ። እዞም ገንዘብ ሓገዛት ዝጠቅም ኣብ እዋን ለበዶ ቫይረስ ሓገዛት ብምሃብ ነቲ ጸገም ክጠፍእ ክሕግዝ እዩ። ብተወሳሊ’ድማ መንግሥቲ ንናትና ኣየር መንገዲ ኢንዱስትሪ ክሳብ $715 ሚሊዮን ዶላር ብምድላው ይሕግዝ እዩ።

ካብ ናትኻ ንግዲ ሥራሕ ገንዘብ ምውጻእ

ከናይ 2020–21 ዓ.ም ባጀት ሓደ ኣካል ምዃን ምስ ለበደ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ጸገም ንዘለዎም ንግዲ ሥራሕቲ ንምሕጋዝ መንግሥቲ ዝተፈላለዩ ስጕምቲታት ንክወስድ እዩ።

ካብዞም ስጕምቲታት ንግብሪ ዋጋ መቐነሲ፤ ናይ ቅናሽ ዋጋን ምስ ማመልከቻ ዝተዛመደን ኣብ እዋን ግብሪ ንናይ ንብረታት ዋጋ ትሕት ምባል ይዛመድ እዩ። ብ 2020–21 ዓ.ም ከምኡ’ውን ብ 2021–22 ፋይናሻል ዓመታት ብሰንኪ ኮቪድ/ COVID-19 ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ንዘጋጠሞም ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ይሕገዙ እዮም።

በዞም ስጕምቲታት ዝኻተት:

  • ንሥራሕ ፈጣሪ መቅጸሪ ወጪ ክፍሊት
  • ግዜያዊ ዝኾነ ሙሉእ ክፍሊት
  • ንክምለሱ ዝይኻኣሉ
  • ንንግዲ ሥራሕ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ምምላስ – ናይ ዋጋ ምቕናስ ክፋጠን ምግባር
  • ቐልጢፍኻ ንብረትካ ምስኣን
  • ናይ ኣናእሽቶ ንግዲ ሥራሕ ናብ ዝነበረሉ ቐልጢፍኻ ምምላስ ይኸውን።