ንውልቀሰባትን ስድራቤት ኣባላት

ዘይምውጻእ

ኣብ ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥታት ክትወጽእ ምግባር ንሽድሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ እዩ። ንባዓል ንብረትን ተኻራይቲ ብዛዕባ ሓጺር ግዘ ኩንትራት ስምምዕነት ንክዘራረቡ ይሕበሩ። ንዓኻ ካብ ዝውክል ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥቲ ብዝበለጸ መረዳእታ ምጽራይ።

ንጥሮተኛታት ውሑድ መጠን ንኸውጽኡ ምርጫታት

ውሑድ መጠን ዘለዎ ንከውጽኡ ድሌት ንዘለዎም ጥሮተኛታትን ተመሳሳላይ ምህርቲ ውጺት ንዘለዎም እሞ እቶት መጠናት ብ 50% ኢድ ዝቐነሰ ኣካውንቲ ንዘለዎም ኣብ 2019-20’ን 2020-21 ዓ.ምብዘሎ ግዘ ንምሕጋዝ እሞ ብሰንኪ ለበደ COVID-19 ከቢድ ጸገምን ብፋይናሻል ምዝውዋር እዳጋ ንዝተዳኸሙ ንምሕጋዝ እዩ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጽ፡ www.ato.gov.au/drawdown ኣቲኻ ምርኣይ።

ንሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት

ናይ መንግሥቲ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ብኮቪድ/ COVID-19 ጸገም ንዝበጽሆም ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ግዚያዊ መደጎሚ ክፍሊት እዩ ኔሩ።

ፍቓድ ንዘለዎም ቆጸርቲ፤ ብሕታዊ ነጋዶታትን ካልኦት ትካላት ንዝፍቐደሎም ተቆጸርቲ ዝኸውን ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ንምርካብ ከምልክቱ ይኽእሉ ምዝነበረ። እዚ ብናይ ግብሪ ቢሮ/ATO ኣቢሉ በብወርሒ ንተቆጻራይ ዘይተኸፍለ ገንዘብ ይውሃን ኔሩ።

ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ንሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ብናይ ATO's ንግዲ ሥራሕ መእተዊ/Business Portal ኣቢሎም ክምዝገቡ ይኽእሉ። ንናይ ባዕልኻ ንግዲ ወይኻዓ ብናይ ግብሪ ታክስ ወይ ብናይ BAS ድርጅት ተመዝጊቡ እንተኔሩ ብሆት ላይን መስመር myGov ምጥቓም እዩ። ’

ብዛዕባ ሕጂ ብዘሎ ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ዝተዳለወ መረዳእታ ንምርካብ ናብ ድረገጺ www.ato.gov.au/JobKeeper ኣቲኻ ምርኣይ።

ለሥራ ፈጣሪ የመቅጠሪያ ወጪ ክፍያ

ብሥራሕ ፈጠራ መቅጸሪ ወጪታት ክፍሊት ኣሰራርሓ ዕድሚኦም ካብ 16 ክሳዕ 35 ዓመት ንዝኾኑ ሥራሕ ዝዕልሹ እቲ ናይ ንግዲ ሥራሕ ንክቖጽሮም ዝግበር መተባብዕ እዩ።

ንዝተፈቐደሎም ተወሳኺ ተቆጸርቲ ኣሞንጎ ዕለት 7 ጥቅምቲ/October 2020 ከምኡ‘ውን ዕለት 6 ጥቅምት/October 2021 ዓ.ም ዘሎ ግዘ ንምቕጻር ንሥራሕ ፈጠራ መቅጸሪ ወጪ ክፍሊት ዝፍቐደሎም ቆጸርቲ ክረኽቡ ይኽእሉ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጺ፤ www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit ኣቲኻ ምርኣይ።

ንናይ ሜላ ኣሰራርሓ ድሕንነትን ግቡ እነይ ስለምህላዉ

ገንዘብ ኣብትኸፍለሉ እዋን ወይኻዓ ንናትኻ ብሕታዊ መረዳእታ ክትህብ እንከሎ ብዝተጭበርበረ መገዲ ከይኸውን ምፍታን እዩ።

መጭበርበርቲ ካብ ዝተኣመነ ድርጂታት ከምዝኾኑ ማለት ከም ናይ ኣውስትራሊያ ግብሪ ቢሮ/ATO ዘኻየዶ ሥራሕ ትኽኽለኛ ንምዃኑ ርግጸኛ እንተዘይኾይንካ፤ መልሲ ንናይ ATO ምጭብርባር ሆትላይን መስመር ብስልኪ 1800 008 540 ምድዋል ወይኻዓ ኣብ ድረገጺ፡ www.ato.gov.au/scams ምርኣይ ትኽእል።

ንናይ መንግሥቲ ክፍሊትን ኣገልግሎታት

ንናይ ሴንተርሊንክ ክፍሊት ዋላ እንተዘይረኺብካ ናይ ኣገልግሎታት ኣውስትራሊያ ንክሕግዘኻ ይኽእል እዩ። ናብቲ ኣገልግሎት መውሃቢ ማእከል ምኻድ ኣየድልየካን እዩ። ከም መማረጺ ንናይ ባዕልኻ መገልገሊ ክትጥቐም ትኽእል። ቅድሚ ሕጂ ዓሚል እንተኾይንካ፤ ብሰንኪ ለበደ ኮቪድ/(COVID-19) ቫይረስ ምክንያት.ኣብናትኻ ክፍሊትን ኣገልግሎታትን ለውጢታት ከምዘሎ እዩ። ብዝተፈላለየ ቛንቛታት ብዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ፤ servicesaustralia.gov.au/covid19 ኣቲኻ ምርኣይ።